Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເຫງົານອນຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ ເກີດຈາກຫຍັງ?

ອາການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະນອນມາເຕັມອີ່ມແລ້ວກໍຕາມ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບບັນຫານີ້ຢູ່ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກເຖິງສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ອາການເຫງົານອນເກີດຂຶ້ນຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນອາດຈະແມ່ນອາການເມົາຄ້າງ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າເຖິງເຮົາບໍ່ເມົາຄ້າງກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ ເກີດຈາກຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ, ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ.

1. ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ

ການໃຊ້ຊີວິດໃນແຕ່ມື້ວັນ ລ້ວນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເງົານອນໃນລະຫວ່າງວັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນອນເດິກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້, ການກິນອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນຫຼາຍເກີນໄປໃນຊ່ວງຕອນສວາຍ.

2. ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມກໍເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນໃນລະຫວ່າງວັນໄດ້ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການເບື່ອໜ່າຍ ກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ ໃນບາງບຸກຄົນອາດຈະມີພາວະຊຶມເສົ້າ ຫຼື ພາວະຄຽດຮ່ວມນໍາ.

3. ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ

ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍບາງປະການ ກໍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ, ຮ່າງກາຍບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການນອນຕອນກາງຄືນເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ພຽງພໍ, ຮ່າງກາຍຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງຫຼັບເຮັດໃຫ້ສະດຸ້ງຕື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ການທີ່ເຮົາມັກເຮັດວຽກຕອນເດິກໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄີຍຊິນທີ່ຈະເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນ.

ວິທີການແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງ

ການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສົດຊື່ນແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນເສີຍຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມຢ່າງຖືກຈຸດ.

  • ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການນອນ ໃຫ້ຕົງໂມງນອນ ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ກັບທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ.
  • ອອກກຳລັງການ ອອກໄປແລ່ນເບົາໆ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນກິລາຢູ່ເປັນປະຈຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາຕູ້ຍຂຶ້ນ.
  • ເລືອກກິນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.
  • ຫຼຸດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນລົງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີຂຶ້ນ.
  • ວິທີສຸດທ້າຍປຶກສາໝໍສະເາພະທາງ ຫຼື ຮັກສາດ້ວຍວິທີທາງການແພດ.

ອາການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກຢູ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະນອນມາເຕັມອີ່ມແລ້ວກໍຕາມ ເຊິ່ງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບບັນຫານີ້ຢູ່ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກເຖິງສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ອາການເຫງົານອນເກີດຂຶ້ນຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນອາດຈະແມ່ນອາການເມົາຄ້າງ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າເຖິງເຮົາບໍ່ເມົາຄ້າງກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ ເກີດຈາກຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ, ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ.

1. ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດ

ການໃຊ້ຊີວິດໃນແຕ່ມື້ວັນ ລ້ວນສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເງົານອນໃນລະຫວ່າງວັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນອນເດິກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍມື້, ການກິນອາຫານທີ່ມີທາດແປ້ງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນຫຼາຍເກີນໄປໃນຊ່ວງຕອນສວາຍ.

2. ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມກໍເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນໃນລະຫວ່າງວັນໄດ້ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການເບື່ອໜ່າຍ ກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ເປັນຢູ່ ໃນບາງບຸກຄົນອາດຈະມີພາວະຊຶມເສົ້າ ຫຼື ພາວະຄຽດຮ່ວມນໍາ.

3. ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ

ບັນຫາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍບາງປະການ ກໍສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຂີ້ຄ້ານບໍ່ມັກອອກກຳລັງກາຍ, ຮ່າງກາຍບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການນອນຕອນກາງຄືນເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ພຽງພໍ, ຮ່າງກາຍຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງຫຼັບເຮັດໃຫ້ສະດຸ້ງຕື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ການທີ່ເຮົາມັກເຮັດວຽກຕອນເດິກໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄີຍຊິນທີ່ຈະເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນ.

ວິທີການແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງ

ການເຫງົານອນຜິດປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສົດຊື່ນແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນເສີຍຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມຢ່າງຖືກຈຸດ.

  • ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳໃນການນອນ ໃຫ້ຕົງໂມງນອນ ແລະ ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ກັບທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ.
  • ອອກກຳລັງການ ອອກໄປແລ່ນເບົາໆ ຫຼື ໄປຫຼິ້ນກິລາຢູ່ເປັນປະຈຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາຕູ້ຍຂຶ້ນ.
  • ເລືອກກິນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ.
  • ຫຼຸດຄວາມຄຽດ ແລະ ຄວາມກັງວົນລົງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີຂຶ້ນ.
  • ວິທີສຸດທ້າຍປຶກສາໝໍສະເາພະທາງ ຫຼື ຮັກສາດ້ວຍວິທີທາງການແພດ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.