Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຫາເວລາພັກຜ່ອນ! ຫາກພົບວ່າເຮົາມີພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການຮຽນ ການເຮັດວຽກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມຄຽດ ຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຄ່ອຍໆສະສົມຄວາມເມື່ອຍ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ໂຕຂອງເຮົາເອງຈະສົ່ງສັນຍານອອກມາ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາມີສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄວນຫາເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ສະມາທິສັ້ນ

ອາການທຳອິດຄືມັກຈະສະມາທິສັ້ນ ຮູ້ສຶກກັງວົນ ອາການນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ຄວາມກັງວົນເຖິງງານທີ່ມີບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບງານທີ່ໄດ້ອອກມາໜ້ອຍລົງ.

ນອນຫຼັບຍາກ

ກວ່າຈະນອນຫຼັບກໍຍາກ ຕື່ນຂຶ້ນມາຕອນກາງຄືນ ຫຼື ພະຍາຍາມນອນກໍບໍ່ຫຼັບ ອາການເຫຼົ່ານີ້ຫາກເກີດຕິດຕໍ່ກັນດົນໆ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມາຈາກຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນຂອງເຮົາ.

ກິນບໍ່ປົກກະຕິ

ກິນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ກິນໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເປັນສັນຍານຂອງຄວາມຄຽດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ບອກກັບໂຕເຮົາວ່າ ເຮົາຄວນຕ້ອງຢຸດພັກຈາກກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຽດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດຄື ບໍ່ມັກກິນອາຫານມື້ຫຼັກ ກິນແຕ່ຂອງຫວ່າງ ຂະໜົມ ເຊິ່ງອັນນີ້ກໍເປັນສັນຍານບອກວ່າເຮົາຄວນພັກຜ່ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ

ໝົດກຳລັງໃຈ ບໍ່ຢາກລຸກໄປຮຽນ ຫຼື ລຸກໄປເຮັດວຽກ ເຊິ່ງປົກກະຕິເຄີຍຢາກເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ລວມໄປເຖິງບໍ່ຢາກໄປພົບຜູ້ຄົນ ບໍ່ຢາກອອກໄປເຮັດສິ່ງທີ່ມັກ ອາການນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຄວາມເບື່ອ ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ເບື່ອຫຼາຍຈົນບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ.

ບໍ່ສະບາຍຕະຫຼອດ

ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ປວດຫົວ ປວດທ້ອງ ບໍ່ສະບາຍຕະຫຼອດເວລາ ອາການນີ້ເກີດຈາກຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນ ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ອາດສົ່ງຜົນຕໍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍງ່າຍ.

ຫາກເກີດອາການເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ຄວນຫາເວລາໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ລາງານອອກໄປທ່ຽວຜ່ອນຄາຍ ມີເວລາກັບໂຕເອງ ຫຼື ທາງທີ່ດີກໍຄວນປຶກສາແພດສະເພາະທາງຈະດີທີ່ສຸດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການຮຽນ ການເຮັດວຽກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມຄຽດ ຄວາມກົດດັນໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະຄ່ອຍໆສະສົມຄວາມເມື່ອຍ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ໂຕຂອງເຮົາເອງຈະສົ່ງສັນຍານອອກມາ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາມີສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄວນຫາເວລາພັກຜ່ອນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.

ສະມາທິສັ້ນ

ອາການທຳອິດຄືມັກຈະສະມາທິສັ້ນ ຮູ້ສຶກກັງວົນ ອາການນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນຈາກການບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ຄວາມກັງວົນເຖິງງານທີ່ມີບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບງານທີ່ໄດ້ອອກມາໜ້ອຍລົງ.

ນອນຫຼັບຍາກ

ກວ່າຈະນອນຫຼັບກໍຍາກ ຕື່ນຂຶ້ນມາຕອນກາງຄືນ ຫຼື ພະຍາຍາມນອນກໍບໍ່ຫຼັບ ອາການເຫຼົ່ານີ້ຫາກເກີດຕິດຕໍ່ກັນດົນໆ ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມາຈາກຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນຂອງເຮົາ.

ກິນບໍ່ປົກກະຕິ

ກິນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ກິນໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເປັນສັນຍານຂອງຄວາມຄຽດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ບອກກັບໂຕເຮົາວ່າ ເຮົາຄວນຕ້ອງຢຸດພັກຈາກກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄຽດ ແລະ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດຄື ບໍ່ມັກກິນອາຫານມື້ຫຼັກ ກິນແຕ່ຂອງຫວ່າງ ຂະໜົມ ເຊິ່ງອັນນີ້ກໍເປັນສັນຍານບອກວ່າເຮົາຄວນພັກຜ່ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ

ໝົດກຳລັງໃຈ ບໍ່ຢາກລຸກໄປຮຽນ ຫຼື ລຸກໄປເຮັດວຽກ ເຊິ່ງປົກກະຕິເຄີຍຢາກເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດ ຫຼື ລວມໄປເຖິງບໍ່ຢາກໄປພົບຜູ້ຄົນ ບໍ່ຢາກອອກໄປເຮັດສິ່ງທີ່ມັກ ອາການນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຄວາມເບື່ອ ຢູ່ໃນຈຸດທີ່ເບື່ອຫຼາຍຈົນບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ.

ບໍ່ສະບາຍຕະຫຼອດ

ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ປວດຫົວ ປວດທ້ອງ ບໍ່ສະບາຍຕະຫຼອດເວລາ ອາການນີ້ເກີດຈາກຄວາມຄຽດ ຄວາມກັງວົນ ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ອາດສົ່ງຜົນຕໍລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງເຮົາ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍງ່າຍ.

ຫາກເກີດອາການເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ຄວນຫາເວລາໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ພັກຜ່ອນ ລາງານອອກໄປທ່ຽວຜ່ອນຄາຍ ມີເວລາກັບໂຕເອງ ຫຼື ທາງທີ່ດີກໍຄວນປຶກສາແພດສະເພາະທາງຈະດີທີ່ສຸດ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.