Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

TICA ສືບຕໍ່ ຫຼາຍໂຄງການພັດທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເຣີນໂຕ, ຫົວໜ້າກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ (TICA) ແລະ ທ່ານ ວິໂຣດ ສຸນດາຣາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີ ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ   ໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມການດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ແຜນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄທ – ລາວ ໄລຍະ 3 ປີ ສະບັບທີ່ 2 (ປີ 2023 – 2025) ໂດຍມີ ທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ອະທິປັດ ໂຣດຈະນະໄພບູນ, ກົງສຸນໃຫຍ່ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການດຳເນີນໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕາມຜົນກອງປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ໄທ – ລາວ ຄັ້ງທີ່ 24 ເມື່ອວັນທີ 23 – 24 ສິງຫາ 2022 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສົ່ງເສີມກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮ່ວມມືທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງສະຖານະການ COVID-19 ຕາມແຜນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄທ – ລາວ ໄລຍະ 3 ປີ (ປີ 2023 – 2025) ໃນ 7 ສາຂາ ໄດ້ແກ່: 1) ສາຂາກະສິກຳ; 2) ສາຂາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; (3) ສາຂາສາທາລະນະສຸກ; (4) ສາຂາການຄ້າ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; (5) ສາຂາສິ່ງແວດລ້ອມ; (6) ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ທຳມາພິບານ ແລະ (7) ສາຂາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ຈາກໂຄງການທີ່ກຳລັງຂັບເຄື່ອນຢູ່ ຈຳນວນ 35 ໂຄງການ ມີໂຄງການທີ່ສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການດຳເນີນງານ 1 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາໂຄງການໃນປີ 2023 ອີກຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ມີພະນັກງານລັດຖະກອນລາວກຳລັງສຶກສາໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຂອງໄທ ຈຳນວນ 54 ຄົນ.

ທັງນີ້ ຝ່າຍລາວກ່າວຂອບໃຈທີ່ຝ່າຍໄທໄດ້ຈັດອົບຮົມຫຼັກສູດ English for Communication Course ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ລວມ 25 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງລາວ ແລະ ເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ຂອງພະນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດທັງສອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ແກ່: ໂຄງການອາສາສະໝັກເພື່ອນໄທ, ການຮ່ວມມືໄຕພາຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂອບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ພາກພື້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ACMECS ທີ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຕາມທີ່ໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນ “ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ” ເມື່ອປີ 2022 ລວມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ ສປປ ລາວມີຄວາມພ້ອມແບບກວມລວມເພື່ອຫລຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ (Least Developed Countries – LDC) ໃນປີ 2026 ອີກທາງໜຶ່ງດ້ວຍ.

ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານນາງ ອຸຣີຣັດ ຈະເຣີນໂຕ, ຫົວໜ້າກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ (TICA) ແລະ ທ່ານ ວິໂຣດ ສຸນດາຣາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີ ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມ   ໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມການດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ແຜນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄທ – ລາວ ໄລຍະ 3 ປີ ສະບັບທີ່ 2 (ປີ 2023 – 2025) ໂດຍມີ ທ່ານນາງ ມໍຣະກົດ ສີສະຫວັດ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ອະທິປັດ ໂຣດຈະນະໄພບູນ, ກົງສຸນໃຫຍ່ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕິດຕາມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການດຳເນີນໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕາມຜົນກອງປະຊຸມຄວາມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ໄທ – ລາວ ຄັ້ງທີ່ 24 ເມື່ອວັນທີ 23 – 24 ສິງຫາ 2022 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສົ່ງເສີມກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຮ່ວມມືທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍຫຼັງສະຖານະການ COVID-19 ຕາມແຜນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ໄທ – ລາວ ໄລຍະ 3 ປີ (ປີ 2023 – 2025) ໃນ 7 ສາຂາ ໄດ້ແກ່: 1) ສາຂາກະສິກຳ; 2) ສາຂາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; (3) ສາຂາສາທາລະນະສຸກ; (4) ສາຂາການຄ້າ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; (5) ສາຂາສິ່ງແວດລ້ອມ; (6) ສາຂາພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ທຳມາພິບານ ແລະ (7) ສາຂາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ຈາກໂຄງການທີ່ກຳລັງຂັບເຄື່ອນຢູ່ ຈຳນວນ 35 ໂຄງການ ມີໂຄງການທີ່ສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການດຳເນີນງານ 1 ໂຄງການ ແລະ ຄາດວ່າຈະສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາໂຄງການໃນປີ 2023 ອີກຈຳນວນ 5 ໂຄງການ ແລະ ມີພະນັກງານລັດຖະກອນລາວກຳລັງສຶກສາໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຂອງໄທ ຈຳນວນ 54 ຄົນ.

ທັງນີ້ ຝ່າຍລາວກ່າວຂອບໃຈທີ່ຝ່າຍໄທໄດ້ຈັດອົບຮົມຫຼັກສູດ English for Communication Course ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ລວມ 25 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງລາວ ແລະ ເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ຂອງພະນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດທັງສອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາອື່ນໆ ໄດ້ແກ່: ໂຄງການອາສາສະໝັກເພື່ອນໄທ, ການຮ່ວມມືໄຕພາຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂອບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ພາກພື້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ACMECS ທີ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຕາມທີ່ໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນ “ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ” ເມື່ອປີ 2022 ລວມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ ສປປ ລາວມີຄວາມພ້ອມແບບກວມລວມເພື່ອຫລຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ (Least Developed Countries – LDC) ໃນປີ 2026 ອີກທາງໜຶ່ງດ້ວຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.