ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້! ເປັນຫຍັງ ຄ່າຝຸ່ນ PM 2.5 ຈຶ່ງສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວ

PM 2.5 ເປັນຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນລະດູນີ້ ໄປຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາກາດທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ຈະມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ ອາກາດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ອາກາດຈະເຄື່ອນຕົວຈາກບໍລິເວນທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ (ພື້ນດິນ ຫາ ທ້ອງຟ້າ) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນພາວະປົກກະຕິ ອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຄື່ອນຕົວຂຶ້ນໄປຫາຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະພັດພາເອົາຝຸ່ນລະອອງ, ຄວັນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ປະປົນຢູ່ໃນອາກາດລອຍຂຶ້ນໄປນຳ.

ແຕ່ໃນລະດູໜາວ ປະເທດເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດອາກາດສູງຈາກທາງພາກເໜືອແຜ່ລົງມາປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນປະເທດຕ່ຳລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນດິນມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນຈຶ່ງເລີ່ມເຢັນລົງໄປນຳ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຕົວຂອງອາກາດເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຮຽກວ່າ ພາວະອຸນຫະພູມປີ້ນກັບ (Temperature inversion) ມີອາກາດຮ້ອນເຂົ້າໄປແຊກຊຶມຢູ່ທາງກາງກາຍເປັນເກາະໜາຄ້າຍຄືກັບເພດານຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ໄຫຼວຽນຕາມປົກກະຕິ, ບໍ່ມີລົມ, ບໍ່ມີການຖ່າຍເທອາກາດ ຫຼື ທີ່ຮຽກກັນວ່າ “ອາກາດປິດ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ທີ່ອາກາດປິດ ເຊິ່ງຈະເກີດໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ຈຶ່ງເປັນມື້ທີ່ມີຄ່າຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື PM 2.5 ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ ເພາະຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເພດານເກາະປິດກັ້ນເອົາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລອຍຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຈຶ່ງສະສົມກັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເມື່ອເຖິງມື້ທີ່ອາກາດເປີດ ຫຼື ຄວາມກົດອາກາດສູງພັດຜ່ານໄປ ອາກາດສາມາດເຄື່ອນຕົວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດໜ້ອຍ PM 2.5 ກໍຈະເບົາບາງລົງ.

PM 2.5 ເປັນຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນລະດູນີ້ ໄປຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາກາດທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ຈະມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ ອາກາດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ອາກາດຈະເຄື່ອນຕົວຈາກບໍລິເວນທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ (ພື້ນດິນ ຫາ ທ້ອງຟ້າ) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນພາວະປົກກະຕິ ອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຄື່ອນຕົວຂຶ້ນໄປຫາຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະພັດພາເອົາຝຸ່ນລະອອງ, ຄວັນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ປະປົນຢູ່ໃນອາກາດລອຍຂຶ້ນໄປນຳ.

ແຕ່ໃນລະດູໜາວ ປະເທດເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດອາກາດສູງຈາກທາງພາກເໜືອແຜ່ລົງມາປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນປະເທດຕ່ຳລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນດິນມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນຈຶ່ງເລີ່ມເຢັນລົງໄປນຳ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຕົວຂອງອາກາດເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຮຽກວ່າ ພາວະອຸນຫະພູມປີ້ນກັບ (Temperature inversion) ມີອາກາດຮ້ອນເຂົ້າໄປແຊກຊຶມຢູ່ທາງກາງກາຍເປັນເກາະໜາຄ້າຍຄືກັບເພດານຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ໄຫຼວຽນຕາມປົກກະຕິ, ບໍ່ມີລົມ, ບໍ່ມີການຖ່າຍເທອາກາດ ຫຼື ທີ່ຮຽກກັນວ່າ “ອາກາດປິດ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ທີ່ອາກາດປິດ ເຊິ່ງຈະເກີດໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ຈຶ່ງເປັນມື້ທີ່ມີຄ່າຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື PM 2.5 ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ ເພາະຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເພດານເກາະປິດກັ້ນເອົາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລອຍຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຈຶ່ງສະສົມກັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເມື່ອເຖິງມື້ທີ່ອາກາດເປີດ ຫຼື ຄວາມກົດອາກາດສູງພັດຜ່ານໄປ ອາກາດສາມາດເຄື່ອນຕົວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດໜ້ອຍ PM 2.5 ກໍຈະເບົາບາງລົງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!