Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້! ເປັນຫຍັງ ຄ່າຝຸ່ນ PM 2.5 ຈຶ່ງສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວ

PM 2.5 ເປັນຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນລະດູນີ້ ໄປຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາກາດທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ຈະມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ ອາກາດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ອາກາດຈະເຄື່ອນຕົວຈາກບໍລິເວນທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ (ພື້ນດິນ ຫາ ທ້ອງຟ້າ) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນພາວະປົກກະຕິ ອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຄື່ອນຕົວຂຶ້ນໄປຫາຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະພັດພາເອົາຝຸ່ນລະອອງ, ຄວັນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ປະປົນຢູ່ໃນອາກາດລອຍຂຶ້ນໄປນຳ.

ແຕ່ໃນລະດູໜາວ ປະເທດເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດອາກາດສູງຈາກທາງພາກເໜືອແຜ່ລົງມາປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນປະເທດຕ່ຳລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນດິນມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນຈຶ່ງເລີ່ມເຢັນລົງໄປນຳ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຕົວຂອງອາກາດເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຮຽກວ່າ ພາວະອຸນຫະພູມປີ້ນກັບ (Temperature inversion) ມີອາກາດຮ້ອນເຂົ້າໄປແຊກຊຶມຢູ່ທາງກາງກາຍເປັນເກາະໜາຄ້າຍຄືກັບເພດານຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ໄຫຼວຽນຕາມປົກກະຕິ, ບໍ່ມີລົມ, ບໍ່ມີການຖ່າຍເທອາກາດ ຫຼື ທີ່ຮຽກກັນວ່າ “ອາກາດປິດ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ທີ່ອາກາດປິດ ເຊິ່ງຈະເກີດໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ຈຶ່ງເປັນມື້ທີ່ມີຄ່າຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື PM 2.5 ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ ເພາະຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເພດານເກາະປິດກັ້ນເອົາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລອຍຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຈຶ່ງສະສົມກັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເມື່ອເຖິງມື້ທີ່ອາກາດເປີດ ຫຼື ຄວາມກົດອາກາດສູງພັດຜ່ານໄປ ອາກາດສາມາດເຄື່ອນຕົວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດໜ້ອຍ PM 2.5 ກໍຈະເບົາບາງລົງ.

PM 2.5 ເປັນຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍໃນລະດູນີ້ ໄປຮູ້ພ້ອມໆກັນເລີຍ.

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອາກາດທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ຈະມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ ອາກາດທີ່ລອຍຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ອາກາດຈະເຄື່ອນຕົວຈາກບໍລິເວນທີ່ອຸນຫະພູມສູງ ໄປຫາບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ (ພື້ນດິນ ຫາ ທ້ອງຟ້າ) ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນພາວະປົກກະຕິ ອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຈະເຄື່ອນຕົວຂຶ້ນໄປຫາຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈະພັດພາເອົາຝຸ່ນລະອອງ, ຄວັນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ປະປົນຢູ່ໃນອາກາດລອຍຂຶ້ນໄປນຳ.

ແຕ່ໃນລະດູໜາວ ປະເທດເຮົາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມກົດອາກາດສູງຈາກທາງພາກເໜືອແຜ່ລົງມາປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນປະເທດຕ່ຳລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພື້ນດິນມີການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດອາກາດທີ່ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນຈຶ່ງເລີ່ມເຢັນລົງໄປນຳ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຕົວຂອງອາກາດເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ຮຽກວ່າ ພາວະອຸນຫະພູມປີ້ນກັບ (Temperature inversion) ມີອາກາດຮ້ອນເຂົ້າໄປແຊກຊຶມຢູ່ທາງກາງກາຍເປັນເກາະໜາຄ້າຍຄືກັບເພດານຫ້ອງນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ໄຫຼວຽນຕາມປົກກະຕິ, ບໍ່ມີລົມ, ບໍ່ມີການຖ່າຍເທອາກາດ ຫຼື ທີ່ຮຽກກັນວ່າ “ອາກາດປິດ”.

ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ທີ່ອາກາດປິດ ເຊິ່ງຈະເກີດໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ຈຶ່ງເປັນມື້ທີ່ມີຄ່າຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື PM 2.5 ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ ເພາະຝຸ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຖືກເພດານເກາະປິດກັ້ນເອົາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ລອຍຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຈຶ່ງສະສົມກັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງ ກໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ ເມື່ອເຖິງມື້ທີ່ອາກາດເປີດ ຫຼື ຄວາມກົດອາກາດສູງພັດຜ່ານໄປ ອາກາດສາມາດເຄື່ອນຕົວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດໜ້ອຍ PM 2.5 ກໍຈະເບົາບາງລົງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.