ອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ຝຸ່ນ PM 2.5

ທ່ານຢ່າຟ້າວຄິດວ່າ ຝຸ່ນ PM 2.5 ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານ ເພາະມີມາດົນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາແບບກະທັນຫັນ ບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງເທື່ອ ແຕ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຈາກ ຝຸ່ນ PM 2.5 ນັ້ນ ຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ປອດ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ PM 2.5 ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງປອດໄດ້ ໂດຍໃນຝຸ່ນ PM 2.5 ນັ້ນ, ມີສານກໍ່ມະເຮັງທີ່ຊື່ວ່າ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ຫາກສູດເຂົ້າໄປສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປອດອັກເສບ ແລະ ມະເຮັງປອດໄດ້.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈ

ນອກຈາກຈະເຂົ້າໄປໃນປອດໄດ້ແລ້ວ PM 2.5 ຍັງສາມາດເຂົ້າໄປປະປົນຢູ່ໃນກະແສເລືອດໄດ້ ຫາກໃນຫຼອດເລືອດມີ PM 2.5 ສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕະກອນຕົກຄ້າງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ຫົວໃຈວາຍກະທັນຫັນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະໝອງ

ເລືອດສຳຄັນຕໍ່ສະໝອງ ແຕ່ເລືອດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມົນລະພິດເຊັ່ນ PM 2.5 ຈະມີຄວາມໜຽວກວ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ນຳໄປສູ່ການເປັນອຳມະພາດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາ

ຜົນງານດ້ານການວິໄຈຫຼາຍຢ່າງ ຈາກທົ່ວໂລກ ບອກເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ PM 2.5 ນັ້ນ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ ຫາກແມ່ສູດເອົາ PM 2.5 ເຂົ້າໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການລຸລູກ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດອອກມາມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍ, ຕິດເຊື້ອງ່າຍ ຫຼື ເປັນໂຣກ ອໍທິສຊຶມ (Autism).

ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຖິງວ່າ ທຸກຄົນມະມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກ PM 2.5 ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເລີ່ມເສື່ອມຖອຍລົງ ທີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ດັ່ງນັ້ນ ໃນມື້ທີ່ອາກາດປິດ ຫຼື ມີຄ່າຝຸ່ນເກີດມາດຕະຖານ ຄວນໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາດ N95 ຕະຫຼອດເວລາເມື່ອອອກນອກເຮືອນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ

ສຳລັບຄົນທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຣກພູມແພ້ ຫຼື ຫອບຫືດ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບກະທັນຫັນຈາກ PM 2.5 ເຊັ່ນ ຫາຍໃຈຍາກ, ມີນ້ຳມູກ, ເກີດອາການໄອ, ເຈັບຄໍ, ເລືອດດັງອອກ, ຕາບວມແດງ, ມີຜື່ນຂຶ້ນທີ່ຜິວໜັງ ອີກທັງຍັງອາດເຮັດໃຫ້ໂຣກປະຈຳໂຕອອກລິດ ນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ທ່ານຢ່າຟ້າວຄິດວ່າ ຝຸ່ນ PM 2.5 ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານ ເພາະມີມາດົນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາແບບກະທັນຫັນ ບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງເທື່ອ ແຕ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຈາກ ຝຸ່ນ PM 2.5 ນັ້ນ ຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ປອດ

ດ້ວຍຄວາມທີ່ PM 2.5 ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງປອດໄດ້ ໂດຍໃນຝຸ່ນ PM 2.5 ນັ້ນ, ມີສານກໍ່ມະເຮັງທີ່ຊື່ວ່າ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ຫາກສູດເຂົ້າໄປສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປອດອັກເສບ ແລະ ມະເຮັງປອດໄດ້.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຫົວໃຈ

ນອກຈາກຈະເຂົ້າໄປໃນປອດໄດ້ແລ້ວ PM 2.5 ຍັງສາມາດເຂົ້າໄປປະປົນຢູ່ໃນກະແສເລືອດໄດ້ ຫາກໃນຫຼອດເລືອດມີ PM 2.5 ສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕະກອນຕົກຄ້າງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ຫົວໃຈວາຍກະທັນຫັນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະໝອງ

ເລືອດສຳຄັນຕໍ່ສະໝອງ ແຕ່ເລືອດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍມົນລະພິດເຊັ່ນ PM 2.5 ຈະມີຄວາມໜຽວກວ່າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງຕີບ ນຳໄປສູ່ການເປັນອຳມະພາດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.

ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາ

ຜົນງານດ້ານການວິໄຈຫຼາຍຢ່າງ ຈາກທົ່ວໂລກ ບອກເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ PM 2.5 ນັ້ນ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ ຫາກແມ່ສູດເອົາ PM 2.5 ເຂົ້າໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດກ່ອນກຳນົດ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການລຸລູກ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດອອກມາມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍ, ຕິດເຊື້ອງ່າຍ ຫຼື ເປັນໂຣກ ອໍທິສຊຶມ (Autism).

ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຖິງວ່າ ທຸກຄົນມະມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກ PM 2.5 ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນເລີ່ມເສື່ອມຖອຍລົງ ທີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ດັ່ງນັ້ນ ໃນມື້ທີ່ອາກາດປິດ ຫຼື ມີຄ່າຝຸ່ນເກີດມາດຕະຖານ ຄວນໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ອາຄານ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາດ N95 ຕະຫຼອດເວລາເມື່ອອອກນອກເຮືອນ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ

ສຳລັບຄົນທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຣກພູມແພ້ ຫຼື ຫອບຫືດ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແບບກະທັນຫັນຈາກ PM 2.5 ເຊັ່ນ ຫາຍໃຈຍາກ, ມີນ້ຳມູກ, ເກີດອາການໄອ, ເຈັບຄໍ, ເລືອດດັງອອກ, ຕາບວມແດງ, ມີຜື່ນຂຶ້ນທີ່ຜິວໜັງ ອີກທັງຍັງອາດເຮັດໃຫ້ໂຣກປະຈຳໂຕອອກລິດ ນຳໄປສູ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!