ຕ້ອງມີສະຕິ! ຂັບລົດໃນຍາມກາງຄືນຢ່າງປອດໄພ ຫຼີ້ກລ້ຽງອັນຕະລາຍ

ເມື່ອຕ້ອງເດີນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຄວາມປອດໄພ ຍິ່ງເປັນຊ່ວງເຄົ້າດາວ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ແບບນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຄົ້າດາວແລ້ວກັບບ້ານມືດໆຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແບ່ງປັນວິທີໃນການກຽມພ້ອມກ່ອນທີ່ຈະຂັບລົດກາງຄືນຕ້ອງກໜມຫຍັງແນ່ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ: ການຫຼັບໃນ ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ການນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫຼັບໃນ. ການກິນຢາປົວພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນ ກ່ອນອອກເດີນທາງ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ.
ການຂັບລົດໃນຕອນກາງຄືນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາເຮັດວຽກໜັກກວ່າການຂັບລົດໃນເວລາກາງເວັນ.

ກວດກາລະບົບໄຟ: ແສງໄຟຈາກລົດຂອງທ່ານ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຂັບຂີ່ໃນຕອນກາງຄືນ. ຢ່າລືມກວດສອບໄຟເຍືອງທາງ​ (ໄຟຕໍ່າ, ໄຟສູງ), ໄຟ break, ໄຟທ້າຍ, ໄຟລ້ຽວ ແລະ ໄຟສຸກເສີນກ່ອນອອກເດີນທາງທຸກຄັ້ງ. ຫ້າມໃຊ້ໄຟຕາສູງບໍ່ສະເພາະແຕ່ຕອນມີລົດສວນທາງມາ ເທົ່ານັ້ນ ເວລາຂັບລົດຕາມຫຼັງຜູ້ອື່ນກໍ່ຫ້າມຄືກັນ ແລະ ເວລາຂັບຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງກໍ່ຫ້າມໃຊ້ໄຟສູງຄືກັນ

ການຂັບຂີ່ລົດໃນຍາມກາງຄືນຄວາມສາມາດໃນການເບີ່ງເຫັນຈະມີຂອບເຂດຈໍາກັດຫລາຍ ຕ້ອງລະມັດລະວັງໃຫ້ຫລາຍ ເມື່ອຂັບຕາມຫຼັງຄັນອື່ນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມໄວທີ່ໃຊ້ ແລະ ເມື່ອເຫັນໄຟເບກ ແລະ ໄຟສັນຍານລ້ຽວຂອງຄັນທາງໜ້າຮຸ່ງຂຶ້ນຕ້ອງຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ຝົນຕົກໜັກ ໃຫ້ແວະພັກທັນທີ: ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດການເບິ່ງບໍ່ຈະແຈ້ງ ຍັງເຮັດໃຫ້ຖະໜົນມື່ນ, ທາງທີ່ດີຄວນຈອດລົດພັກຢູ່ໄຫຼ່ທາງ ພ້ອມເປີດໄຟສຸກເສີນ ຫລື ແລ່ນຊ້າໆ (ຂຶ້ນກັບສະຖານະການ) ເພື່ອໃຫ້ລົດຄັນອື່ນສັງເກດເຫັນທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຢ່າໄວ້ໃຈໃຜຍາມກາງຄືນຕາມສາຍທາງປ່ຽວນອກເມືອງ ຖ້າເຫັນມີຄົນຢືນໂບກລົດໃນຍາມກາງຄືນ ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງສະຕິ, ລ໋ອກລົດ ແລະ ສັງເກດວ່າມີອຸບປະຕິເຫດຫຼືບໍ່? ຢ່າລົງຈາກລົດ ແລະ ໃຫ້ໂທແຈ້ງ 1191

ເມື່ອຕ້ອງເດີນທາງໃນຕອນກາງຄືນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຄວາມປອດໄພ ຍິ່ງເປັນຊ່ວງເຄົ້າດາວ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ແບບນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເຄົ້າດາວແລ້ວກັບບ້ານມືດໆຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແບ່ງປັນວິທີໃນການກຽມພ້ອມກ່ອນທີ່ຈະຂັບລົດກາງຄືນຕ້ອງກໜມຫຍັງແນ່ໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ: ການຫຼັບໃນ ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດອຸບປະຕິເຫດ, ການນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫຼັບໃນ. ການກິນຢາປົວພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຫງົານອນ ກ່ອນອອກເດີນທາງ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ.
ການຂັບລົດໃນຕອນກາງຄືນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງເຫັນຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາເຮັດວຽກໜັກກວ່າການຂັບລົດໃນເວລາກາງເວັນ.

ກວດກາລະບົບໄຟ: ແສງໄຟຈາກລົດຂອງທ່ານ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຂັບຂີ່ໃນຕອນກາງຄືນ. ຢ່າລືມກວດສອບໄຟເຍືອງທາງ​ (ໄຟຕໍ່າ, ໄຟສູງ), ໄຟ break, ໄຟທ້າຍ, ໄຟລ້ຽວ ແລະ ໄຟສຸກເສີນກ່ອນອອກເດີນທາງທຸກຄັ້ງ. ຫ້າມໃຊ້ໄຟຕາສູງບໍ່ສະເພາະແຕ່ຕອນມີລົດສວນທາງມາ ເທົ່ານັ້ນ ເວລາຂັບລົດຕາມຫຼັງຜູ້ອື່ນກໍ່ຫ້າມຄືກັນ ແລະ ເວລາຂັບຕາມເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງກໍ່ຫ້າມໃຊ້ໄຟສູງຄືກັນ

ການຂັບຂີ່ລົດໃນຍາມກາງຄືນຄວາມສາມາດໃນການເບີ່ງເຫັນຈະມີຂອບເຂດຈໍາກັດຫລາຍ ຕ້ອງລະມັດລະວັງໃຫ້ຫລາຍ ເມື່ອຂັບຕາມຫຼັງຄັນອື່ນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມໄວທີ່ໃຊ້ ແລະ ເມື່ອເຫັນໄຟເບກ ແລະ ໄຟສັນຍານລ້ຽວຂອງຄັນທາງໜ້າຮຸ່ງຂຶ້ນຕ້ອງຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ຝົນຕົກໜັກ ໃຫ້ແວະພັກທັນທີ: ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດການເບິ່ງບໍ່ຈະແຈ້ງ ຍັງເຮັດໃຫ້ຖະໜົນມື່ນ, ທາງທີ່ດີຄວນຈອດລົດພັກຢູ່ໄຫຼ່ທາງ ພ້ອມເປີດໄຟສຸກເສີນ ຫລື ແລ່ນຊ້າໆ (ຂຶ້ນກັບສະຖານະການ) ເພື່ອໃຫ້ລົດຄັນອື່ນສັງເກດເຫັນທ່ານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຢ່າໄວ້ໃຈໃຜຍາມກາງຄືນຕາມສາຍທາງປ່ຽວນອກເມືອງ ຖ້າເຫັນມີຄົນຢືນໂບກລົດໃນຍາມກາງຄືນ ໃຫ້ທ່ານຕັ້ງສະຕິ, ລ໋ອກລົດ ແລະ ສັງເກດວ່າມີອຸບປະຕິເຫດຫຼືບໍ່? ຢ່າລົງຈາກລົດ ແລະ ໃຫ້ໂທແຈ້ງ 1191

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!