Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ຄ່ານິຍົມຊີວິດຄູ່ແບບ D I N K ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ?

ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບ DINK ແມ່ນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບບໍ່ມີລູກ ຊ່ວຍກັນຫາເງິນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຮ່ວມກັນ ຈົນກວ່າຈະແຍກທາງ ຫຼື ຕາຍຈາກກັນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍມີຫຼາຍໆ ຄູ່ຮັກທີ່ເລືອກໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບນີ້.

DINK ມີຊື່ເຕັມວ່າ Double Income, No Kids ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ດັ່ງນີ້:

 1. ການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດ:
  • ແມ່ຍິງມີບົດບາດໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ມີອິດສະຫຼະທາງການເງິນ.
  • ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງລູກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
  • ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີທາງເລືອກໃນການໃຊ້ຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.
 2. ການປ່ຽນແປງທາງທັດສະນະຄະຕິ:
  • ຜູ້ຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຸກສ່ວນໂຕ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ມຸມມອງຕໍ່ຄອບຄົວແບບດັ້ງເດີມປ່ຽນແປງໄປ ຜູ້ຄົນຍອມຮັບຮູບແບບຄອບຄົວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 3. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ:
  • ນະໂຍບາຍການມີລູກໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: “ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມປະຊາກອນ”.
  • ນະໂນບາຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນແມ່ຍິງເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: “ນະໂຍບາຍການລາພັກເກີດລູກ”.

ສຳລັບ DINK ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ

ຄ່ານິຍົມ DINK ກຳລັງເລີ່ມມີບົດບາດໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ງມີສາເຫດຫຼັກໆ ດັ່ງນີ້:

 • ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ: ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.
 • ການເຂົ້າເຖິງສື່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ: ຜູ້ຄົນໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເຂົ້າເຖິງສື່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົກ.
 • ການສຶກສາ: ຄົນໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີໂອກາດເຮັດວຽກ ແລະ ມີອິດສະຫຼະທາງການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີອຸປະສັກບາງຢ່າງ ຕໍ່ການເກີດຂຶ້ນຂອງຄ່ານິຍົມ DINK ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ດັ່ງນີ້:

 • ວັດທະນະທຳ: ວັດທະນະທຳໃນບາງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄອບຄົວໃຫຍ່ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ຄົນແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກ.
 • ເສດຖະກິດ: ຄອບຄົວໃຫຍ່ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ມັກມີຖານະທຸກຈົນ ສະນັ້ນ, ການມີລູກຈຶ່ງເປັນຄືກັບການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ.
 • ລະບົບສະຫວັດດີການ: ລະບົບສະຫວັດດີການໃນບາງປະເທດ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນກັງວົນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜເບິ່ງແຍງພວກເຂົາເມື່ອເວລາເຖົ້າແກ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຄ່ານິຍົມ DINK ຈະຄ່ອຍໆ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແຕ່ກໍຄົງບໍ່ແຜ່ຫຼາຍເທົ່າກັບໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ເຊິ່ງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບ DINK ແມ່ນການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບບໍ່ມີລູກ ຊ່ວຍກັນຫາເງິນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຮ່ວມກັນ ຈົນກວ່າຈະແຍກທາງ ຫຼື ຕາຍຈາກກັນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນກໍມີຫຼາຍໆ ຄູ່ຮັກທີ່ເລືອກໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບນີ້.

DINK ມີຊື່ເຕັມວ່າ Double Income, No Kids ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ດັ່ງນີ້:

 1. ການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດ:
  • ແມ່ຍິງມີບົດບາດໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ມີອິດສະຫຼະທາງການເງິນ.
  • ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງລູກມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
  • ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີທາງເລືອກໃນການໃຊ້ຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.
 2. ການປ່ຽນແປງທາງທັດສະນະຄະຕິ:
  • ຜູ້ຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຸກສ່ວນໂຕ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ມຸມມອງຕໍ່ຄອບຄົວແບບດັ້ງເດີມປ່ຽນແປງໄປ ຜູ້ຄົນຍອມຮັບຮູບແບບຄອບຄົວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 3. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ:
  • ນະໂຍບາຍການມີລູກໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: “ນະໂຍບາຍການຄວບຄຸມປະຊາກອນ”.
  • ນະໂນບາຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນແມ່ຍິງເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: “ນະໂຍບາຍການລາພັກເກີດລູກ”.

ສຳລັບ DINK ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ

ຄ່ານິຍົມ DINK ກຳລັງເລີ່ມມີບົດບາດໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ງມີສາເຫດຫຼັກໆ ດັ່ງນີ້:

 • ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ: ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.
 • ການເຂົ້າເຖິງສື່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ: ຜູ້ຄົນໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເຂົ້າເຖິງສື່ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົກ.
 • ການສຶກສາ: ຄົນໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີໂອກາດເຮັດວຽກ ແລະ ມີອິດສະຫຼະທາງການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີອຸປະສັກບາງຢ່າງ ຕໍ່ການເກີດຂຶ້ນຂອງຄ່ານິຍົມ DINK ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ດັ່ງນີ້:

 • ວັດທະນະທຳ: ວັດທະນະທຳໃນບາງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄອບຄົວໃຫຍ່ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ຜູ້ຄົນແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກ.
 • ເສດຖະກິດ: ຄອບຄົວໃຫຍ່ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ມັກມີຖານະທຸກຈົນ ສະນັ້ນ, ການມີລູກຈຶ່ງເປັນຄືກັບການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ.
 • ລະບົບສະຫວັດດີການ: ລະບົບສະຫວັດດີການໃນບາງປະເທດ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນກັງວົນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜເບິ່ງແຍງພວກເຂົາເມື່ອເວລາເຖົ້າແກ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄາດວ່າ ຄ່ານິຍົມ DINK ຈະຄ່ອຍໆ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແຕ່ກໍຄົງບໍ່ແຜ່ຫຼາຍເທົ່າກັບໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ເຊິ່ງມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.