ເຮືອນ Lifestyle “ມົນລະພິດ” ໄພຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

“ມົນລະພິດ” ໄພຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ມົນລະພິດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບອັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ. ໂລກເຮົາມີມົນລະພິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ້ຳ ແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊະນິດ ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

  • ມົນລະພິດທາງອາກາດ ໂດຍສະເພາະ PM 2.5 ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫຼືຫົວໃຈ.
  • ມົນລະພິດທາງນໍ້າ ຈາກນ້ໍາເສຍ ແລະ ສານເຄມີ ກໍມີສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ລະບົບຂອງຮ່າງກາຍ.
  • ມົນລະພິດທາງສຽງ ກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດ, ການນອນ, ແລະ ຄວາມຄຽດ.


ຜົນກະທົບຂອງ “ມົນລະພິດ” ຕໍ່ສຸຂະພາບມີຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດເຊັ່ນ: ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ມະເຮັງ, ພະຍາດປະສາດ, ພະຍາດຜິວຫນັງ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ.

ສຳລັບມາດຕະການປ້ອງກັນນັ້ນ ເຮົາຄວນມີມາດຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກລັດຖະບານ, ການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກພາກເອກະຊົນ, ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຄົນເຊັ່ນ: ຫັນມາໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ລົດຖີບ ຫຼື ຍ່າງແທນການຂັບຂີ່ລົດ, ການປະຢັດພະລັງງານ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ ເພາະບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ແຕ່ເປັນບັນຫາຂອງໝົດທຸກຄົນ.

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ


ການຮັບຮູ້ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງ ມົນລະພິດ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກ ທຸກຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນ ຈະເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນດານຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສຸຂະພາບຈາກມົນລະພິດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.

Exit mobile version