Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ປະຫວັດສາດ ແລະ ທີ່ມາ ຂອງເມືອງເກົ່າແກ່ “ເມືອງພວນ”.

ເມືອງພວນ ມີອານາເຂດຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນພູພຽງແຂວງຊຽງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນ ເມືອງບູຮານ ໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານ ແລະ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ, ເຫດຜົນກໍເພາະວ່າ ເມືອງພວນ ເປັນດິນແດນທີ່ມີຮ່ອງຮອຍອະລິຍະທຳອັນເກົ່າແກ່ຄື ໄຫຫີນ ຊຶ່ງສັນນິຖານວ່າ ມີອາຍຸໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ X ຫາ ສະຕະວັດທີ V ກອນ ຄ.ສ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດທີ່ອາວຸໂສບອກວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດທໍາອິດໃນດິນແດນພູພຽງຊຽງຂວາງ ກ່ອນໝູ່ຄືກຸ່ມຄົນກຶມມຸ ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ຈຶ່ງເປັນກຸ່ມຄົນໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງເປັນຊຸມຊົນເມືອງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກາງສະຕະວັດທີ VIII. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຫດການ ປະຫວັດສາດຂອງເມືອງພວນຫຼັງຈາກຂຸນເຈັດເຈືອງ ລູກຊາຍຂຸນບູລົມສ້າງຕັ້ງເປັນເມືອງພວນຂຶ້ນແລ້ວ ຕໍ່ມາເຫດການປະຫວັດສາດໃນຊ່ວງນີ້ບໍ່ຄ່ອຍແຈ່ມແຈ້ງ.

ເຫດການປະຫວັດສາດເມືອງພວນກັບມາປະກົດຕົວອີກໃນລະຫວ່າງກາງສະຕະວັດທີ XII ເຊິ່ງເປັນ ຊ່ວງທີ່ເມືອງພວນຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງດາຍຫວຽດ. ປີ ຄ.ສ 1134 ຂຸນເຈືອງແຫ່ງເມືອງຊຽງແສນ ໄດ້ຍົກທັບມາບຸກຕີເອົາເມືອງປະກັນ (ເມືອງພວນ) ອອກຈາກດາຍຫວຽດ. ປີ ຄ.ສ 1176 ເມືອງພວນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຄົນລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ຂຸນເຈືອງເສຍຊີວິດໃນສະໜາມຮົບ ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການຂັບໄລ່ດາຍຫວຽດທີ່ພາກເໜືອ.

ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1351 ເມືອງພວນໄດ້ຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງຕາມ ແຜນການທ້ອນໂຮມອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ. ຈາກນັ້ນເມືອງພວນ ກໍໄດ້ຮັບຖານະຕຳແໜ່ງໃຫ້ ເປັນເມືອງໃຫຍ່, ເມືອງຍຸດທະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນເຂື່ອນເມືອງ” ໃນລະບົບການຈັດການ ການປົກຄອງຂອງ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ເຫດການຄວາມເປັນມາທາງປະຫວັດສາດຂອງ ບັນດາຫົວເມືອງລາວບູຮານນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນມາທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ. ແຕ່ລະເມືອງນັ້ນພັດມີການຈັດການ ການປົກຄອງທີ່ເປັນ ເອກະລາດພໍໃຜພໍລາວບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ກັນ. ຈົນມາຮອດກາງສະຕະວັດທີ XIV ບັນດາເມືອງລາວບູຮານເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນອານາຈັກໜຶ່ງຂອງຄົນລາວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ”.

ອິນໄຊລາວ #Insidelaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

ເມືອງພວນ ມີອານາເຂດຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນພູພຽງແຂວງຊຽງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ, ເປັນ ເມືອງບູຮານ ໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາອັນຍາວນານ ແລະ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ, ເຫດຜົນກໍເພາະວ່າ ເມືອງພວນ ເປັນດິນແດນທີ່ມີຮ່ອງຮອຍອະລິຍະທຳອັນເກົ່າແກ່ຄື ໄຫຫີນ ຊຶ່ງສັນນິຖານວ່າ ມີອາຍຸໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ X ຫາ ສະຕະວັດທີ V ກອນ ຄ.ສ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດທີ່ອາວຸໂສບອກວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດທໍາອິດໃນດິນແດນພູພຽງຊຽງຂວາງ ກ່ອນໝູ່ຄືກຸ່ມຄົນກຶມມຸ ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ຈຶ່ງເປັນກຸ່ມຄົນໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕທີ່ດຳລົງຊີວິດ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງເປັນຊຸມຊົນເມືອງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງກາງສະຕະວັດທີ VIII. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຫດການ ປະຫວັດສາດຂອງເມືອງພວນຫຼັງຈາກຂຸນເຈັດເຈືອງ ລູກຊາຍຂຸນບູລົມສ້າງຕັ້ງເປັນເມືອງພວນຂຶ້ນແລ້ວ ຕໍ່ມາເຫດການປະຫວັດສາດໃນຊ່ວງນີ້ບໍ່ຄ່ອຍແຈ່ມແຈ້ງ.

ເຫດການປະຫວັດສາດເມືອງພວນກັບມາປະກົດຕົວອີກໃນລະຫວ່າງກາງສະຕະວັດທີ XII ເຊິ່ງເປັນ ຊ່ວງທີ່ເມືອງພວນຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງດາຍຫວຽດ. ປີ ຄ.ສ 1134 ຂຸນເຈືອງແຫ່ງເມືອງຊຽງແສນ ໄດ້ຍົກທັບມາບຸກຕີເອົາເມືອງປະກັນ (ເມືອງພວນ) ອອກຈາກດາຍຫວຽດ. ປີ ຄ.ສ 1176 ເມືອງພວນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຄົນລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ຂຸນເຈືອງເສຍຊີວິດໃນສະໜາມຮົບ ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການຂັບໄລ່ດາຍຫວຽດທີ່ພາກເໜືອ.

ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1351 ເມືອງພວນໄດ້ຖືກເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນເປັນເມືອງໜຶ່ງຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງຕາມ ແຜນການທ້ອນໂຮມອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ. ຈາກນັ້ນເມືອງພວນ ກໍໄດ້ຮັບຖານະຕຳແໜ່ງໃຫ້ ເປັນເມືອງໃຫຍ່, ເມືອງຍຸດທະສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຂັ້ນເຂື່ອນເມືອງ” ໃນລະບົບການຈັດການ ການປົກຄອງຂອງ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ເຫດການຄວາມເປັນມາທາງປະຫວັດສາດຂອງ ບັນດາຫົວເມືອງລາວບູຮານນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມເປັນມາທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ. ແຕ່ລະເມືອງນັ້ນພັດມີການຈັດການ ການປົກຄອງທີ່ເປັນ ເອກະລາດພໍໃຜພໍລາວບໍ່ຂຶ້ນຕໍ່ກັນ. ຈົນມາຮອດກາງສະຕະວັດທີ XIV ບັນດາເມືອງລາວບູຮານເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການທ້ອນໂຮມເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນອານາຈັກໜຶ່ງຂອງຄົນລາວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ”.

ອິນໄຊລາວ #Insidelaos ສາລະດີໆ ມີຢູ່ບ່ອນນີ້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.