Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ມືປ່ວຍໄດ້ ຖ້າໃຊ້ງານຫຼາຍເກີນໄປ

“ມື” ເປັນອະໄວຍະວະທີ່ເຮົາໃຊ້ງານເກືອບຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍລ້ວນແຕ່ໃຊ້ມືເປັນອົງປະກອບຮ່ວມສະເໝີ ຊຶ່ງການໃຊ້ງານມືດ້ວຍລັກສະນະທ່າທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປບາງທ່າເທົ່ານັ້ນ, ອາດເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕິດຂັດ, ຕຶງ ແລະ ປວດມືຈົນນໍາໄປສູ່ໂຣກທີ່ກ່ຽວກັບມືໄດ້.

ໂຣກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມື:

ໂຣກພັງຜືດ ກົດທັບເສັ້ນປະສາດມີດຽນທີ່ຂໍ້ມື: ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ຈັກກັນວ່າ “ໂຣກເສັ້ນປະສາດຂໍ້ມືຖືກກົດທັບ ຫຼື ໂຣກພັງຜືດຂໍ້ມື” ເກີດຈາກການໃຊ້ງານຂໍ້ມືຊໍ້າໆ ຫຼື ກະດູກຂໍ້ມືຄ້າງໄວ້ດົນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນໃນຊ່ອງກະດູກ ຫຼື ອຸມົງຂໍ້ມືເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປືອກຢູ່ຊ່ອງກະດູກຂໍ້ມືຄື ພັງຜືດ ເມື່ອເສັ້ນປະສາດມີດຽນທີ່ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງກະດູກຂໍ້ມືຖືກກົດທັບ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂາດເລືອດໄປລ້ຽງເສັ້ນປະສາດຈະບວມ ແລະ ຖືກທຳລາຍ, ເກີດການໜາໂຕຂອງ ພັງຜືດ ໄລຍະທຳອິດຈະມີອາການຊາຢູ່ປາຍນິ້ວ ແລະ ໄລຍະຕໍ່ມາຈະມີອາການກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ.

ລັກສະນະອາການ: ຮູ້ສຶກຊາ ຫຼື ປວດທີ່ບໍລິເວນນິ້ວຫົວໂປ້ມື,​ ນິ້ວຊີ້, ນິ້ວກາງ ແລະ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງນິ້ວນາງ, ບາງຂະນະອາດປວດໄປຕາມແຂນ ແລະ ມັກເປັນຕອນກາງຄືນໃນເວລານອນຫຼັບ, ບາງຄັ້ງປວດຈົນເຖິງຂັ້ນຕື່ນຂຶ້ນມາຕອນເດິກ ຫຼື ມີອາການຕອນເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນ ເມື່ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມືຈະເລີ່ມມີອາການດີຂຶ້ນ. ຖ້າມີອາການຊຳເຮື້ອເປັນເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນນິ້ວຫົວໂປ້ມືອ່ອນເພຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານມືຫຼຸດລົງ.

ໂຣກຊະນິດນີ້ ເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຂໍ້ມືຊຳ້ໆ ເຊັ່ນ ການຈັບເມົ້າຄອມພິວເຕີ່ ທ່າເກົ່າເປັນເວລາດົນ, ຫຼິ້ນສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທັບເລັດຕະຫຼອດເວລາ, ຈັບມີດຕັດ ຫຼື ການເຮັດວຽກເຮືອນ, ເຮັດສວນ ເຊັ່ນ ການຈັບໄມ້ກວາດ, ຈັບມີດ ຮ່ວມກັບການເຄັ່ງຂໍ້ມືຂະນະກຳສິ່ງຂອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະພັງຜືດກົດທັບເສັ້ນປະສາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜູ້ທີ່ເຄີຍປະສົບອຸບັດເຫດກະດູກຫັກບໍລິເວນຂໍ້ມື:

  • ຄົນທີ່ມີອາການຂໍ້ມືເສື່ອມ.
  • ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກເບົາຫວານ ຫຼືໂຣກຂໍ້ອັກເສບຣູມາຕອຍ ຫຼືໄທຣອຍ.
  • ຜູ້ທີ່ມີພາວະອ້ວນ.
  • ເພດຍິງມີໂອກາດເປັນໂຣກນີ້ຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ.
  • ທ່ານອນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໂຣກພັງຜືດຂໍ້ມືໄດ້.

ການທີ່ຂໍ້ມືເຮົາຢູ່ໃນທ່າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕອນໃຊ້ງານ ຫຼືບໍ່ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ ເວລານອນຫຼັບມີອາການກະດູກຂໍ້ມືຫຼາຍເກີນ 32.7 ອົງສາ ຫຼືກະດູກຂໍ້ມືລົງຫຼາຍເກີນ 48.6 ອົງສາ ເປັນເວລາດົນເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນປະສາດມີດຽນຖືກກົດທັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການນອນສະແຄງມີຜົນກັບການເກີດໂຣກພັງຜືດກົດທັບເສັ້ນປະສາດ ມີດຽນ ໃນເບື້ອງນັ້ນໆໄດ້: ເພາະການນອນສະແຄງຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມືງໍ ຫຼືອຽງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວຈະໄປເພີ່ມຄວາມດັນໃນຊ່ອງຂໍ້ມືທີ່ເສັ້ນປະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

“ມື” ເປັນອະໄວຍະວະທີ່ເຮົາໃຊ້ງານເກືອບຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດສິ່ງໃດກໍລ້ວນແຕ່ໃຊ້ມືເປັນອົງປະກອບຮ່ວມສະເໝີ ຊຶ່ງການໃຊ້ງານມືດ້ວຍລັກສະນະທ່າທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປບາງທ່າເທົ່ານັ້ນ, ອາດເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕິດຂັດ, ຕຶງ ແລະ ປວດມືຈົນນໍາໄປສູ່ໂຣກທີ່ກ່ຽວກັບມືໄດ້.

ໂຣກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມື:

ໂຣກພັງຜືດ ກົດທັບເສັ້ນປະສາດມີດຽນທີ່ຂໍ້ມື: ຄົນທົ່ວໄປຮູ້ຈັກກັນວ່າ “ໂຣກເສັ້ນປະສາດຂໍ້ມືຖືກກົດທັບ ຫຼື ໂຣກພັງຜືດຂໍ້ມື” ເກີດຈາກການໃຊ້ງານຂໍ້ມືຊໍ້າໆ ຫຼື ກະດູກຂໍ້ມືຄ້າງໄວ້ດົນໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນໃນຊ່ອງກະດູກ ຫຼື ອຸມົງຂໍ້ມືເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປືອກຢູ່ຊ່ອງກະດູກຂໍ້ມືຄື ພັງຜືດ ເມື່ອເສັ້ນປະສາດມີດຽນທີ່ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງກະດູກຂໍ້ມືຖືກກົດທັບ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂາດເລືອດໄປລ້ຽງເສັ້ນປະສາດຈະບວມ ແລະ ຖືກທຳລາຍ, ເກີດການໜາໂຕຂອງ ພັງຜືດ ໄລຍະທຳອິດຈະມີອາການຊາຢູ່ປາຍນິ້ວ ແລະ ໄລຍະຕໍ່ມາຈະມີອາການກ້າມຊີ້ນອ່ອນເພຍ.

ລັກສະນະອາການ: ຮູ້ສຶກຊາ ຫຼື ປວດທີ່ບໍລິເວນນິ້ວຫົວໂປ້ມື,​ ນິ້ວຊີ້, ນິ້ວກາງ ແລະ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງນິ້ວນາງ, ບາງຂະນະອາດປວດໄປຕາມແຂນ ແລະ ມັກເປັນຕອນກາງຄືນໃນເວລານອນຫຼັບ, ບາງຄັ້ງປວດຈົນເຖິງຂັ້ນຕື່ນຂຶ້ນມາຕອນເດິກ ຫຼື ມີອາການຕອນເຊົ້າຫຼັງຕື່ນນອນ ເມື່ອໄດ້ເຄື່ອນໄຫວມືຈະເລີ່ມມີອາການດີຂຶ້ນ. ຖ້າມີອາການຊຳເຮື້ອເປັນເວລາດົນ ອາດເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນນິ້ວຫົວໂປ້ມືອ່ອນເພຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານມືຫຼຸດລົງ.

ໂຣກຊະນິດນີ້ ເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຂໍ້ມືຊຳ້ໆ ເຊັ່ນ ການຈັບເມົ້າຄອມພິວເຕີ່ ທ່າເກົ່າເປັນເວລາດົນ, ຫຼິ້ນສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທັບເລັດຕະຫຼອດເວລາ, ຈັບມີດຕັດ ຫຼື ການເຮັດວຽກເຮືອນ, ເຮັດສວນ ເຊັ່ນ ການຈັບໄມ້ກວາດ, ຈັບມີດ ຮ່ວມກັບການເຄັ່ງຂໍ້ມືຂະນະກຳສິ່ງຂອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະພັງຜືດກົດທັບເສັ້ນປະສາດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜູ້ທີ່ເຄີຍປະສົບອຸບັດເຫດກະດູກຫັກບໍລິເວນຂໍ້ມື:

  • ຄົນທີ່ມີອາການຂໍ້ມືເສື່ອມ.
  • ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກເບົາຫວານ ຫຼືໂຣກຂໍ້ອັກເສບຣູມາຕອຍ ຫຼືໄທຣອຍ.
  • ຜູ້ທີ່ມີພາວະອ້ວນ.
  • ເພດຍິງມີໂອກາດເປັນໂຣກນີ້ຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ.
  • ທ່ານອນກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນໂຣກພັງຜືດຂໍ້ມືໄດ້.

ການທີ່ຂໍ້ມືເຮົາຢູ່ໃນທ່າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕອນໃຊ້ງານ ຫຼືບໍ່ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ ເວລານອນຫຼັບມີອາການກະດູກຂໍ້ມືຫຼາຍເກີນ 32.7 ອົງສາ ຫຼືກະດູກຂໍ້ມືລົງຫຼາຍເກີນ 48.6 ອົງສາ ເປັນເວລາດົນເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນປະສາດມີດຽນຖືກກົດທັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການນອນສະແຄງມີຜົນກັບການເກີດໂຣກພັງຜືດກົດທັບເສັ້ນປະສາດ ມີດຽນ ໃນເບື້ອງນັ້ນໆໄດ້: ເພາະການນອນສະແຄງຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມືງໍ ຫຼືອຽງຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ແລ້ວຈະໄປເພີ່ມຄວາມດັນໃນຊ່ອງຂໍ້ມືທີ່ເສັ້ນປະສາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.