Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Tag: ກວດກາ

ລັດຖະບານ ເນັ້ນໜັກທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງເຄມີສວນກ້ວຍ

ລັດຖະບານລະບຸວ່າປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ຫ້າມເລື່ອງການປູກກ້ວຍໃນລາວແຕ່ກ່ອນປູກຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຄັກແນ່ແລະຕ້ອງປູກແບບປອດສານພິດເປັນມິດກັບທຳມະ ຊາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງຄົນ ແລະສັດທັງນີ້ໄດ້ມອບໃຫ້ແຕ່ລະະທ້ອງຖີ່ນເປັນເຈົ້າການໃນການກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີໃນສວຍກ້ວຍຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໜື່ງໃນຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາຫາລືໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກ້ວງທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍແມ່ນການກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງການປູກກ້ວຍໃນລາວໂດຍຜົນກອງປະຊຸມລະບຸວ່າ: ປະຊາຊົນລາວປູກກ້ວຍມາແຕ່ດົນນານລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຫ້າມການປູກກ້ວຍ, ແຕ່ຕ້ອງສົ່ງເສີມການປູກແບບປອດສານພິດ ແລະເປັນມິດກັບທຳມະຊາດເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດທັງນີ້ກອງປະຊຸມມອບໃຫ້ເຈົ້າຖິ່ນຕ່າງໆ ເປັນເຈົ້າການໃນການສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການປູກກ້ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການອານຸຍາດແລ້ວໃຫ້ຫັນມາປູກແບບປອດສານພິດ, ໃຫ້ນຳມາໃຊ້ຝຸ່ນຫຼືປຸ໋ຍຊີວະພາບພ້ອມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍໃນກໍລະນີກວດເຫັນການກະທໍາຜິດແມ່ນໃຫ້ຢຸດຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງທັນການ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ຈະລົງທືນໃໝ່ໃຫ້ປະກອບບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຕາມລະບຽບການການລົງທຶນ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!