Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ ຄາບອນທັຣດ (Carbon Trust) ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນ ສປປ ລາວ.

ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄາບອນທັຣດ ຊຶ່ງແມ່ນອົງກອນທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ດ້ານສະພາບອາກາດຊັ້ນນໍາຂອງໂລກ ຈັບມືກັນ ເປີດໂຕໂຄງການ “ເຊົາຖິ້ມເງິນ ປະຢັດພະລັງງານ” ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກ ໃນການສົ່ງເສີມການປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!