Sunday, April 21, 2024
Lenovo

Tag: ການຮຽນ

ຈົ່ງເຂົ້າໃຈນ້ອງເຈນ Z! ແຕ່ລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍ ກໍຕ້ອງປັບຕົວນຳ.

ຄົນເຈນ Z ຄືຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 28 ປີ ຫຼື ອາດຈະອ່ອນກວ່ານັ້ນເລັກໜ້ອຍ ຖືວ່າເປັນຄົນໄວເຮັດວຽກທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນກຳລັງແຮງໃຫ້ກັບອົງກອນຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ແບ່ງເວລາແນວໃດ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຄວບຄູ່ກັນໄປນຳ.

ເວລາຂອງທຸກຄົນມີມື້ໜຶ່ງ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ແຕ່ຫຼາຍໆຄົນມັກຈະເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງມາຈາກການບໍລິຫານເວລາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດວຸ້ນວາຍ, ເວລາເປັນສັບສິນທີ່ມີຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນກັບທຸກຄົນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາຈະມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ບໍ່ຄືກັນເຊັ່ນ: ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ, ຖານະທາງຄອບຄົວ, ສັງຄົມທີ່ຢູ່ອາໄສ ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທຸກຄົນມີເທົ່າກັນກໍຄືເວລາ ມື້ນີ້ເຮົາຈະພາມາເບິ່ງການແບ່ງເວລາແບບນ້ອງນັກສຶກສາກັນ.

ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມອົດທົນໃນການຮ່ຳຮຽນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ

ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາເກີດມາໃນຖານະຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມສົບບຸນແບບທີ່ບໍ່ຄືກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ມີຄວາມມະນະອົດທົນ ສ້າງຜົນການຮຽນທີ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ ເອັດສຊີຈີ ໃນຄັ້ງນີ້ ມື້ນີ້ເຮົາມີໂອກາດ ໄດ້ສຳພາດນ້ອງໆນັກສຶກສາບາງສ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຂອງຄອບຄົວ.

ໃນ ສປປ ລາວ ສົກຮຽນ 2021-2022 ມີອັດຕາປະລະການຮຽນ ຂອງມັດທະຍົມຕົ້ນສູງເຖິງ 11%

ໃນປີ 2020 ຍັງມີຜູ້ບໍ່ຮູ້ໜັງສື 773 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ ໃນນັ້ນມີ 2 ໃນ 3 ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ຂາດທັກສະການອ່ານການຂຽນໂດຍພື້ນຖານ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ ສະເພາະສົກຮຽນ 2021-2022 ອັດຕາປະລະການຮຽນຈາກຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຢູ່ທີ່ 4,9% ແລະ ມັດທະຍົມຕົ້ນຢູ່ທີ່ 11%.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!