Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ຄ່າທຳນຽມ

ກະຊວງການເງິນ ອອກມາດຕະການຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 2792/ກງ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ່ຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022 ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!