Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ບໍລິການອອນລາຍ

ການຂາຍສິນຄ້າ-ບໍລິການອອນລາຍ! ທຸກຮູບແບບຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເສຍອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ.

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການຄໍາ ແລະ ການບໍລິການເລັກໂຕຣນິກຂອງຕົນ ຫຼື ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຕະຫຼາດເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນພາກທີ II ມາດຕາ 6 ຮູບແບບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 296/ລບ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: DroppinX, Olaa, Sokxay All, Ebuylao ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!