Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ

ຄົນລາວຕ້ອງຮູ້! ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ

1. ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນຊາດລາວ ຊາດລາວແມ່ນຊາດຫນຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ແຫລມອິນດູຈີນແຫ່ງນີ້ ມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມບູຮານຈົນຮອດສະໄຫມປັດຈຸບັນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2500 ປີມາແລ້ວ. ( ສິລາ ວີລະວົງ, 1957: 1) ໂດຍອີງຕາມອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນ, ຈັດແບ່ງຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າຕ່າງໆຄືນອີກ ແລະ ອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!