Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາ

ເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ສຳລັບຄົນມັກອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”

ເຊົາອ້າງວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ດ້ວຍເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ. “ແລ້ວຈຶ່ງນັດກັນໃໝ່ ເຮົາບໍ່ມີເວລາ”ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາອາດໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າໃນລັກສະນະນີ້ຫລາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍແມ່ນໂຕເຮົາເອງທີ່ເປັນຜູ້ເວົ້າປະຕິເສດ ໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”. ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການພາລະກິດຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ, ຫາກທ່ານກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າວຽກໃນແຕ່ ລະມື້ນັ້ນມີຫລວງຫລາຍລົ້ນມືຈົນເຮັດເທົ່າໃດກໍບໍ່ທັນ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ເຮັດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນບໍ່ມີເວລາຄືທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເວລາໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!