Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: iSMART Culture ຄິດ ກ້າ ລົງມືເຮັດ

ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ປັບປ່ຽນວິໄສທັດໃໝ່ເປັນ“iSMART Culture ຄິດ ກ້າ ລົງມືເຮັດ” ເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳໃໝ່ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງມີປະສິດທະພາບ.

ບໍລິສັດ ກຸງສີ ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ ໄດ້ປັບປ່ຽນວິໄສທັດໄໝ່ເປັນ “iSMART Culture ຄິດ ກ້າ ລົງມືເຮັດ” ເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ສາມາດດືງດູດຄົນທີ່ມີປະສິດທິພາບເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງພວກເຮົາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເປັນ Employer of choice ທີ່ເນັ້ນໃສ່ 3 ຫຼັກການໃນການຂັບເຄື່ອນຄື:

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!