Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: Environment

ເຮົາບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງແຕ່ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້

Ego ຄືວິທີການດຳລົງຊິວິດຂອງມະນຸດພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າມະນຸດເປັນເຈົ້າຂອງໂລກໜ່ວຍນີ້, ມະນຸດທຳລາຍປ່າໄມ້, ສັດປ່າ, ດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ,.... ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຕົນເອງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສ້າງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ມົນລະພິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມະນຸດທຳລາຍທຳມະຊາດຈົນເຮັດໃຫ້ທຳມະຊາດຍ້ອນກັບມາທຳລາຍມະນຸດ.

“ມົນລະພິດ” ໄພຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ມົນລະພິດ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບອັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ. ໂລກເຮົາມີມົນລະພິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງນ້ຳ ແລະ ມົນລະພິດທາງສຽງ ເຊິ່ງແຕ່ລະຊະນິດ ມີຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!