Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ອາກອນ

ການຂາຍສິນຄ້າ-ບໍລິການອອນລາຍ! ທຸກຮູບແບບຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເສຍອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ.

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການຄໍາ ແລະ ການບໍລິການເລັກໂຕຣນິກຂອງຕົນ ຫຼື ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຕະຫຼາດເອເລັກໂຕຣນິກ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນພາກທີ II ມາດຕາ 6 ຮູບແບບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 296/ລບ, ລົງວັນທີ 12 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: DroppinX, Olaa, Sokxay All, Ebuylao ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ແຈ້ງການ! ການເສຍອາກອນທີ່ດິນ ປະຈຳປີ 2024.

ເພື່ອໃຫ້ການເສຍອາກອນທີ່ດິນ (ຄ່າພາສີທີ່ດິນ) ປະຈຳປີ 2024 ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດ ເວລາ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ການເສຍອາກອນທີ່ດິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 35/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ຊຶ່ງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນ ເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້, ຜູ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ຄອບຄອງ ທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ມີພັນທະເສຍອາກອນທີ່ດິນ ປະຈຳປີ, ໃນປີ 2024 ເຊິ່ງການເສຍອາກອນທີ່ດິນ ຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2024.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!