Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ໄວໜຸ່ມ

ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍ ສູງສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ

ທຸກການຖືພາລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການ ວັນຄຸມກຳເນີດສາກົນ ວັນທີ 26 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ ວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເພື່ອການສົ່ງເສີມການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ປອດໄພ, ວັນຄຸມກຳເນີດສາກົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ NGO ສາກົນ 15 ອົງການ, ອົງການຂອງລັດຖະບານ ສັງຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ການແພດ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບສຸຂຸພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!