Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ການຕໍ່າສາດ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຕໍ່າສາດ

ການຕໍ່າສາດ 
   ການຕໍ່າສາດມີມາປະມານ 100 ກວ່າປີແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍຕໍ່າເພື່ອໃຊ້ສອຍພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນສິ່ງໃຊ້ສອຍພາຍໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່າຈາກຕົ້ນຜື 3 ຫຼ່ຽມເພາະມີຄຸນສົມບັດໜຽວເມື່ອຕໍ່າເປັນຜືນສາດ ມີຄວາມທົນທານກວ່າຕົ້ນຜືກົມ. 

ການກັບກ່ຽວຕົ້ນຜື
   ເມື່ອອາຍຸຕົ້ນຜືເກີດໄດ້ປະມານ 2-4 ເດືອນ, ຕົ້ນຜືມີຄວາມໜຽວພໍປະມານ ໂດຍສັງເກີດຕົ້ນຜືອອກດອກຈິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ມີຄວາມໜຽວທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍໃຊ້ມີດ ຫຼື ກ່ຽວຕັດບໍລິເວນເຫງົ້າຂອງຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນຜືແຕກໜໍ່ຂຶ້ນມາໃໝ່.

ກໍາມະວິທີການຊອຍການຕາກ
   ການຊອຍຜືເຮັດໄດ້ 2 ແບບຄື: ການຊອຍເປັນເສັ້ນສົດໆ ຫຼື ຕາກແດດໃຫ້ພໍໝາດໆ (1 ແດດ) ຈື່ງນໍາມາຊອຍ ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງຕົ້ນຜື ແລະ ລັກສະນະການນໍາມາໃຊ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນນໍາໄປຕາກແດດປະມານ 2-3 ແດດ ໂດຍຕົ້ນຜືຈະປ່ຽນເປັນສີຂຽວ ຫຼື ສີຂາວ.

ການຍອມ
   ຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຍ້ອມ ໂດຍການນໍາຜືໄປແຊ່ນໍ້າກ່ອນປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ອີ່ມນໍ້າ, ເອົາຜືໄປຕາກແດດໃຫ້ພໍໝາດໆ ແລ້ວນໍາເສັ້ນຜືລົງໝໍ້ຍ້ອມສີທີ່ຕຽມໄວ້ແລ້ວ ຈົນເສັ້ນຜືອີ່ມນໍ້າສີປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວຈື່ງນໍາຜືໄປຕາກແດດອີກປະມານ 2 ແດດ ແລ້ວເກັບຮັກສາເພື່ອຕໍ່າສາດ.

ວິທີການຕໍ່າ
   ນໍາດ້າຍ ຫຼື ເອັນມາຂຶງໄວ້ກັບກີ້ຕໍ່າສາດໃຫ້ເປັນເຄື່ອຫູກໄປຕາມແນວຂອງຟືມ ແລ້ວນໍາຜືສອດເຂົ້າກັບໄມ້ສອດເພື່ອທີ່ຈະນໍາສອດເຂົ້າເຄື່ອຫູກ, ເມື່ອສອດຜືເຂົ້າໄປແລ້ວໃຫ້ຜັກຜືເຂົ້າຫາຕົວເອງໃຜ້ຜືແໜ້ນຕິດກັນກາຍເປັນລາຍຕ່າງໆຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
   ຫຼັງຈາກຕໍ່າສາດໄດ້ຕາມຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືການຍີບຂອບສາດ, ຕັດຂອບສາດໃຫ້ເທົ່າກັນ, ນໍາຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຍັບຂອບຂອງຜ້າຮົ່ມ ເລືອກສີຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ການຍີບຂອບຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
   – ຄວນເກັບຜືຕອນອອກດອກເພາະຕົ້ນຈະແກ່ດີ.
   – ຕໍ່າແລ້ວຄວນຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງຕື່ມ.
   – ຄວນເກັບຮັກສາໂດຍມີຖົງປລາສຕິກຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ປື້ມຄູ່ມືວິທີການຕໍ່າສາດຜື (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້), ເວບໄຊ ພາເຂົ້າລາວ

ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຕໍ່າສາດ

ການຕໍ່າສາດ 
   ການຕໍ່າສາດມີມາປະມານ 100 ກວ່າປີແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍຕໍ່າເພື່ອໃຊ້ສອຍພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນສິ່ງໃຊ້ສອຍພາຍໃນໝູ່ບ້ານ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຕໍ່າຈາກຕົ້ນຜື 3 ຫຼ່ຽມເພາະມີຄຸນສົມບັດໜຽວເມື່ອຕໍ່າເປັນຜືນສາດ ມີຄວາມທົນທານກວ່າຕົ້ນຜືກົມ. 

ການກັບກ່ຽວຕົ້ນຜື
   ເມື່ອອາຍຸຕົ້ນຜືເກີດໄດ້ປະມານ 2-4 ເດືອນ, ຕົ້ນຜືມີຄວາມໜຽວພໍປະມານ ໂດຍສັງເກີດຕົ້ນຜືອອກດອກຈິ່ງເປັນໄລຍະທີ່ມີຄວາມໜຽວທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍໃຊ້ມີດ ຫຼື ກ່ຽວຕັດບໍລິເວນເຫງົ້າຂອງຕົ້ນເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນຜືແຕກໜໍ່ຂຶ້ນມາໃໝ່.

ກໍາມະວິທີການຊອຍການຕາກ
   ການຊອຍຜືເຮັດໄດ້ 2 ແບບຄື: ການຊອຍເປັນເສັ້ນສົດໆ ຫຼື ຕາກແດດໃຫ້ພໍໝາດໆ (1 ແດດ) ຈື່ງນໍາມາຊອຍ ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດຂອງຕົ້ນຜື ແລະ ລັກສະນະການນໍາມາໃຊ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນນໍາໄປຕາກແດດປະມານ 2-3 ແດດ ໂດຍຕົ້ນຜືຈະປ່ຽນເປັນສີຂຽວ ຫຼື ສີຂາວ.

ການຍອມ
   ຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການຍ້ອມ ໂດຍການນໍາຜືໄປແຊ່ນໍ້າກ່ອນປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ອີ່ມນໍ້າ, ເອົາຜືໄປຕາກແດດໃຫ້ພໍໝາດໆ ແລ້ວນໍາເສັ້ນຜືລົງໝໍ້ຍ້ອມສີທີ່ຕຽມໄວ້ແລ້ວ ຈົນເສັ້ນຜືອີ່ມນໍ້າສີປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວຈື່ງນໍາຜືໄປຕາກແດດອີກປະມານ 2 ແດດ ແລ້ວເກັບຮັກສາເພື່ອຕໍ່າສາດ.

ວິທີການຕໍ່າ
   ນໍາດ້າຍ ຫຼື ເອັນມາຂຶງໄວ້ກັບກີ້ຕໍ່າສາດໃຫ້ເປັນເຄື່ອຫູກໄປຕາມແນວຂອງຟືມ ແລ້ວນໍາຜືສອດເຂົ້າກັບໄມ້ສອດເພື່ອທີ່ຈະນໍາສອດເຂົ້າເຄື່ອຫູກ, ເມື່ອສອດຜືເຂົ້າໄປແລ້ວໃຫ້ຜັກຜືເຂົ້າຫາຕົວເອງໃຜ້ຜືແໜ້ນຕິດກັນກາຍເປັນລາຍຕ່າງໆຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
   ຫຼັງຈາກຕໍ່າສາດໄດ້ຕາມຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຄືການຍີບຂອບສາດ, ຕັດຂອບສາດໃຫ້ເທົ່າກັນ, ນໍາຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຍັບຂອບຂອງຜ້າຮົ່ມ ເລືອກສີຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ການຍີບຂອບຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ.
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
   – ຄວນເກັບຜືຕອນອອກດອກເພາະຕົ້ນຈະແກ່ດີ.
   – ຕໍ່າແລ້ວຄວນຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງຕື່ມ.
   – ຄວນເກັບຮັກສາໂດຍມີຖົງປລາສຕິກຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ປື້ມຄູ່ມືວິທີການຕໍ່າສາດຜື (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້), ເວບໄຊ ພາເຂົ້າລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.