Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ໃຜໆກໍມີເງິນລ້ານໄດ້ ດ້ວຍອາຊີບງ່າຍໆ “ປູກຖົ່ວງອກ”ເປັນສິນຄ້າ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ,ປູກງ່າຍ, ຂາຍໄວ.

ຄອບຄົວ ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ປະຊາຊົນ ແລະ ທ້າວ ສົມຮັກ ເທບບົວລີ ອາຍຸ 40 ປີພະນັກງານຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຖືເອົາການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ເກີດຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ພາຍຫລັງສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ປີ 2011 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນໍາຜົວ ຢູ່ບ້ານນາ ເມືອງໂຂງ, ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເລີຍ ທົດລອງເຮັດຂອງກິນສຸກ ໂດຍເຮັດອາຫານແບບເອກະລັກທາງເໜືອລົງຂາຍຢູ່ຕະຫລາດ, ແຕ່ການຕອບຮັບບໍ່ດີເລີຍເຊົາ. ຕໍ່ມາໄດ້ທົດລອງ ລ້ຽງຈີລີດ ເພື່ອຢາກເຮັດເປັນອາຊີບເສີມ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການລ້ຽງ ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສູງເລີຍເຊົາອີກ, ຮອດກາງປີ 2017 ໄດ້ທົດລອງປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເຫັນ ວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ຈິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປູກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນເມື່ອໄດ້ ໃນຖົ່ວຂຽວມາແລ້ວ ຕ້ອງລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວໝ່າໄວ້ ປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເອົາອອກມາ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ ແລ້ວຊາວປະສົມ ໃນຖົ່ວຂຽວເຂົ້າກັບດິນຊາຍໃໝ່ໆ ແລະ ຊຸ່ມທີ່ເຮົາກະກຽມໃສ່ຟຸຍໄວ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ໃນຖົ່ວຂຽວ 2 ສ່ວນຕໍ່ດິນຊາຍ 3 ສ່ວນ ເມື່ອປະສົມ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍ່ເອົາດິນຊາຍແຫ້ງ ປະມານ 2 ຊ້ວນປົກໜ້າ ແລ້ວເອົານໍ້າພົມບາງໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຜ້າຢາງດໍາ ປົກໄວ້ 2 ມື້ 2 ຄືນ ກໍ່ສາມາດເອົາອອກມາຂາຍໄດ້. ຖ້າລູກຄ້າຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ສັ້ນກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍປະສົມບໍ່ຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າ ຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ແບບຍາວໆ ກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍຫລາຍໆ.

ອຸປະກອນ ການປູກຖົ່ວງອກ ມີຟຸ້ຍຕັດເຄິ່ງ, ນໍ້າ, ດິນຊາຍ ແລະ ໃນຖົ່ວຂຽວ ເຊິ່ງຊື້ຈາກຕະຫລາດ, ໃນຖົ່ວຂຽວລະດູຝົນ ຈະແພງກວ່າ ລະດູແລ້ງລາຄາ ຕໍ່າສຸດ 6 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສູງສຸດ 14 ພັນກີບ/ກິໂລ, ໃນຖົ່ວຂຽວ 1ກິໂລ ສາມາດປູກຖົ່ວງອກ ໄດ້ 4 ກິໂລ. ການປູກຖົ່ວງອກ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະວັນ ໃຊ້ໃນຖົ່ວຂຽວ 3 ກິໂລແລະ ສາມາດເຮັດຖົ່ວງອກ ໄດ້ 10 ກິໂລ, ລາຄາຂາຍ 8 ພັນກີບ/ກິໂລ ເຊິ່ງປູກຂາຍທຸກວັນ ,ບາງຄັ້ງກໍ່ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫລາດ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີລູກຄ້າ ມາຮັບເອົາໄປຂາຍຕໍ່, ລະດູ ແລ້ງໄດ້ຂາຍດີ ກວ່າລະດູຝົນ ເພາະລະດູແລ້ງມີ ບຸນ, ດອງ ແລະ ອື່ນໆຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງ ການຫລາຍ ກໍ່ສາມາດເຮັດ ຖົ່ວງອກ ຕອບສະໜອງ ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ ລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ.

ຖາມເຖິງ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການ ໃນການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ນາງກ່າວວ່າ: ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຈາກໂຮງ ຮຽນ ຫລືສະຖາບັນການສຶກສາໃດໆ ມີແຕ່ຮຽນໃນຢູທູບ, ເຮັດໄປນໍາ, ຮຽນໄປນໍາ. ການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເປັນ ກິດຈະກໍາ ເສີມຂອງຄອບຄົວ, ນໍາ ໃຊ້ທຶນບໍ່ຫລາຍ, ຜ່ານຈາກ ການປູກຖົ່ວງອກ ປີກວ່າໆ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນ ແຕ່ລະວັນ.

Cr.KPL
ພາບປະກອບ: www.lookmhee.com

ຄອບຄົວ ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ອາຍຸ 33 ປີ ປະຊາຊົນ ແລະ ທ້າວ ສົມຮັກ ເທບບົວລີ ອາຍຸ 40 ປີພະນັກງານຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຖືເອົາການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນອາຊີບເສີມ ເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ.

ນາງ ສອນ ທໍາມະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າ ເກີດຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ພາຍຫລັງສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ປີ 2011 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນໍາຜົວ ຢູ່ບ້ານນາ ເມືອງໂຂງ, ຕອນມາຢູ່ໃໝ່ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເລີຍ ທົດລອງເຮັດຂອງກິນສຸກ ໂດຍເຮັດອາຫານແບບເອກະລັກທາງເໜືອລົງຂາຍຢູ່ຕະຫລາດ, ແຕ່ການຕອບຮັບບໍ່ດີເລີຍເຊົາ. ຕໍ່ມາໄດ້ທົດລອງ ລ້ຽງຈີລີດ ເພື່ອຢາກເຮັດເປັນອາຊີບເສີມ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການລ້ຽງ ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສູງເລີຍເຊົາອີກ, ຮອດກາງປີ 2017 ໄດ້ທົດລອງປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເຫັນ ວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ໄດ້ດີສົມຄວນ ຈິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປູກມາເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນເມື່ອໄດ້ ໃນຖົ່ວຂຽວມາແລ້ວ ຕ້ອງລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວໝ່າໄວ້ ປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງເອົາອອກມາ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນໍ້າ ແລ້ວຊາວປະສົມ ໃນຖົ່ວຂຽວເຂົ້າກັບດິນຊາຍໃໝ່ໆ ແລະ ຊຸ່ມທີ່ເຮົາກະກຽມໃສ່ຟຸຍໄວ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ໃນຖົ່ວຂຽວ 2 ສ່ວນຕໍ່ດິນຊາຍ 3 ສ່ວນ ເມື່ອປະສົມ ເຂົ້າກັນດີແລ້ວ ກໍ່ເອົາດິນຊາຍແຫ້ງ ປະມານ 2 ຊ້ວນປົກໜ້າ ແລ້ວເອົານໍ້າພົມບາງໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຜ້າຢາງດໍາ ປົກໄວ້ 2 ມື້ 2 ຄືນ ກໍ່ສາມາດເອົາອອກມາຂາຍໄດ້. ຖ້າລູກຄ້າຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ສັ້ນກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍປະສົມບໍ່ຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າ ຢາກໄດ້ຖົ່ວງອກ ແບບຍາວໆ ກໍ່ໃຊ້ດິນຊາຍຫລາຍໆ.

ອຸປະກອນ ການປູກຖົ່ວງອກ ມີຟຸ້ຍຕັດເຄິ່ງ, ນໍ້າ, ດິນຊາຍ ແລະ ໃນຖົ່ວຂຽວ ເຊິ່ງຊື້ຈາກຕະຫລາດ, ໃນຖົ່ວຂຽວລະດູຝົນ ຈະແພງກວ່າ ລະດູແລ້ງລາຄາ ຕໍ່າສຸດ 6 ພັນກີບ/ກິໂລ, ສູງສຸດ 14 ພັນກີບ/ກິໂລ, ໃນຖົ່ວຂຽວ 1ກິໂລ ສາມາດປູກຖົ່ວງອກ ໄດ້ 4 ກິໂລ. ການປູກຖົ່ວງອກ ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ລະວັນ ໃຊ້ໃນຖົ່ວຂຽວ 3 ກິໂລແລະ ສາມາດເຮັດຖົ່ວງອກ ໄດ້ 10 ກິໂລ, ລາຄາຂາຍ 8 ພັນກີບ/ກິໂລ ເຊິ່ງປູກຂາຍທຸກວັນ ,ບາງຄັ້ງກໍ່ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ຕະຫລາດ, ບາງຄັ້ງກໍ່ມີລູກຄ້າ ມາຮັບເອົາໄປຂາຍຕໍ່, ລະດູ ແລ້ງໄດ້ຂາຍດີ ກວ່າລະດູຝົນ ເພາະລະດູແລ້ງມີ ບຸນ, ດອງ ແລະ ອື່ນໆຫລາຍ, ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງ ການຫລາຍ ກໍ່ສາມາດເຮັດ ຖົ່ວງອກ ຕອບສະໜອງ ໄດ້ແຕ່ຕ້ອງສັ່ງກ່ອນ ລ່ວງໜ້າ 3 ວັນ.

ຖາມເຖິງ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການ ໃນການປູກຖົ່ວງອກນັ້ນ, ນາງກ່າວວ່າ: ບໍ່ໄດ້ຮຽນ ຈາກໂຮງ ຮຽນ ຫລືສະຖາບັນການສຶກສາໃດໆ ມີແຕ່ຮຽນໃນຢູທູບ, ເຮັດໄປນໍາ, ຮຽນໄປນໍາ. ການປູກຖົ່ວງອກ ເປັນສິນຄ້າເປັນ ກິດຈະກໍາ ເສີມຂອງຄອບຄົວ, ນໍາ ໃຊ້ທຶນບໍ່ຫລາຍ, ຜ່ານຈາກ ການປູກຖົ່ວງອກ ປີກວ່າໆ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນ ແຕ່ລະວັນ.

Cr.KPL
ພາບປະກອບ: www.lookmhee.com

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.