Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ນ໋ອກແວ ໃຫ້ທຶນ 6 ແສນກວ່າໂດລາ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ພາບປະກອບ

ໃນສົກປີ 2019-2020 ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາທີ່ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເ

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ບີວ ມາດຮເດັ່ນ ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ (NMFA) ສຳລັບວຽກງານການສໍາຫຼວດທາງວິຊາການ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນສົກປີ 2019-2020

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 627.276 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 5,5 ຕື້ກີບ ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງເງິນຈໍານວນນີ້ ທາງອົງການແມັກ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເພື່ອເຮັດການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ໄດ້ ເນື້ອທີ່ 6 ລ້ານຕາແມັດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່ ດິນໃຫ້ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 8 ແສນຕາແມັດ ໃນເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

ນອກຈາກນີ້, ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຍັງ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນວຽກການການເກັບກູ້ລະເບີດເຄື່ອນທີ່ເມື່ອໄດ້ຮັບ ການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ພົບເຫັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ່ນໃຈວ່າລະເບີດລູກດັ່ງກ່າວຖືກທໍາລາຍໂດຍໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນ.

ທ່ານ ບີວ ມາດຮເດັ່ນ ກ່າວວ່າ “ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນອຸປະສັກກິດກັ້ນການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ, ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອທໍາມາຫາກີນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ກວມລວມເຖີງການເຂົ້າຫາການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ“.

ສະນັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອ ດິນສຳລັບການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພເຊີ່ງເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຮສສ

ພາບປະກອບ

ໃນສົກປີ 2019-2020 ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາທີ່ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເ

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ບີວ ມາດຮເດັ່ນ ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ (NMFA) ສຳລັບວຽກງານການສໍາຫຼວດທາງວິຊາການ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນສົກປີ 2019-2020

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 627.276 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 5,5 ຕື້ກີບ ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 12 ເດືອນ ເຊິ່ງເງິນຈໍານວນນີ້ ທາງອົງການແມັກ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານເພື່ອເຮັດການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ໄດ້ ເນື້ອທີ່ 6 ລ້ານຕາແມັດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດອອກຈາກເນື້ອທີ່ ດິນໃຫ້ ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 8 ແສນຕາແມັດ ໃນເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. 

ນອກຈາກນີ້, ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວຍັງ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນວຽກການການເກັບກູ້ລະເບີດເຄື່ອນທີ່ເມື່ອໄດ້ຮັບ ການລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ພົບເຫັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ່ນໃຈວ່າລະເບີດລູກດັ່ງກ່າວຖືກທໍາລາຍໂດຍໄວ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນ.

ທ່ານ ບີວ ມາດຮເດັ່ນ ກ່າວວ່າ “ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນອຸປະສັກກິດກັ້ນການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ, ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອທໍາມາຫາກີນຂອງພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ກວມລວມເຖີງການເຂົ້າຫາການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ“.

ສະນັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອ ດິນສຳລັບການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພເຊີ່ງເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດນ໋ອກແວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຮສສ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.