Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ເປີດເບິ່ງ!!! ໂກຕ້າລັດຖະກອນຄູ-ບໍລິຫານປີ 2020 ຈຳນວນ 900 ກວ່າຄົນ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ປີ 2020 ນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກລັດຖະກອນ-ຄູຫຼາຍສຸດ ຖ້າທຽບໃສ່ກະຊວງຂະແໜງການອື່ນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງຮູ້ຈຳນວນໂກຕ້າ ຕ່າງກໍ່ມີສຽງສະທ້ອນຈາກສັງຄົມໄປໃນຫຼາຍແງ່ແຕ່ທັ້ງນີ້ກະຊວງເອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກແມ່ນໄດ້ມີການຈັດແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະແຂວງຢ່າງຈະແຈ້ງຫວັງວ່າຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໂດຍການແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຈຳນວນ ທັງໝົດ 966 ໂກ້ຕ້າ ແຂວງທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 161 ຄົນ, ຮອງລົງມາ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ 77 ໂກ້ຕ້າ.

ອີງຕາມແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນ ຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ນະຄອນ ສົກຮຽນ 2019-2020. ຂອງຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ 270/ສສກ ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ 52 ຄົນ, ( ມີຄູ 51 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ 42 ຄົນ (ມີຄູ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ພາບປະກອບ

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ 37 ຄົນ, (ຄູ 36 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ອຸດົມໄຊ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 31 ຄົນ (ມີຄູ 30 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ 48 ຄົນ (ມີຄູ 47 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ຫົວພັນ ໄດ້ 47 ຄົນ (ມີຄູ 46 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ 57 ຄົນ (ມີຄູ 56 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຊຽງຂວາງ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ 45 ຄົນ (ມີ ຄູ 44 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ 39 ຄົນ (ມີຄູ 38 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຄຳມ່ວນ ໄດ້ 66 ຄົນ (ມີຄູ 65 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ 161 ຄົນ (ມີຄູ 159 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 2 ຄົນ), ສາລະວັນ ໄດ້ 77 ຄົນ (ມີຄູ 76 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ເຊກອງ ໄດ້ 33 ຄົນ (ມີຄູ 32 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຈຳປາສັກ ໄດ້ 69 ຄົນ(ມີຄູ 69 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ອັດຕະປື 42 ຄົນ (ມີບໍລິຫານ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ໄຊສົມບູນ ໄດ້ 34 ຄົນ (ມີຄູ 33 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ຫວັງວ່າບັນດາໂຕເລກໂກຕ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປຮອດໄປເຖິງເຫຼົ່າຄູອາສາທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາສິດສອນລູກຫຼານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໄດ້ມີກຳລັງແຮງ ແລະກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ ສອນຫຼານນ້ອຍເຍົາວະຊົນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຄຸນນະພາບຕໍ່ໄປ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ປີ 2020 ນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາແມ່ນໄດ້ຮັບຕົວເລກລັດຖະກອນ-ຄູຫຼາຍສຸດ ຖ້າທຽບໃສ່ກະຊວງຂະແໜງການອື່ນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງຮູ້ຈຳນວນໂກຕ້າ ຕ່າງກໍ່ມີສຽງສະທ້ອນຈາກສັງຄົມໄປໃນຫຼາຍແງ່ແຕ່ທັ້ງນີ້ກະຊວງເອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກແມ່ນໄດ້ມີການຈັດແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະແຂວງຢ່າງຈະແຈ້ງຫວັງວ່າຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໂດຍການແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ຈຳນວນ ທັງໝົດ 966 ໂກ້ຕ້າ ແຂວງທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 161 ຄົນ, ຮອງລົງມາ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ 77 ໂກ້ຕ້າ.

ອີງຕາມແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກລັດຖະກອນ ຄູ ແລະ ບໍລິຫານ ສໍາລັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ນະຄອນ ສົກຮຽນ 2019-2020. ຂອງຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ 270/ສສກ ລົງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ໃຫ້ບັນດາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ 52 ຄົນ, ( ມີຄູ 51 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ 42 ຄົນ (ມີຄູ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ພາບປະກອບ

ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ 37 ຄົນ, (ຄູ 36 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ອຸດົມໄຊ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 31 ຄົນ (ມີຄູ 30 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ 48 ຄົນ (ມີຄູ 47 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ຫົວພັນ ໄດ້ 47 ຄົນ (ມີຄູ 46 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ 57 ຄົນ (ມີຄູ 56 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຊຽງຂວາງ ໄດ້ 43 ຄົນ (ມີຄູ 42 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ 45 ຄົນ (ມີ ຄູ 44 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ 39 ຄົນ (ມີຄູ 38 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຄຳມ່ວນ ໄດ້ 66 ຄົນ (ມີຄູ 65 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ 161 ຄົນ (ມີຄູ 159 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 2 ຄົນ), ສາລະວັນ ໄດ້ 77 ຄົນ (ມີຄູ 76 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ເຊກອງ ໄດ້ 33 ຄົນ (ມີຄູ 32 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ຈຳປາສັກ ໄດ້ 69 ຄົນ(ມີຄູ 69 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ), ອັດຕະປື 42 ຄົນ (ມີບໍລິຫານ 41 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ). ໄຊສົມບູນ ໄດ້ 34 ຄົນ (ມີຄູ 33 ຄົນ ແລະ ບໍລິຫານ 1 ຄົນ).

ຫວັງວ່າບັນດາໂຕເລກໂກຕ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປຮອດໄປເຖິງເຫຼົ່າຄູອາສາທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາສິດສອນລູກຫຼານມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໄດ້ມີກຳລັງແຮງ ແລະກຳລັງໃຈສູ້ຕໍ່ໄປ ສອນຫຼານນ້ອຍເຍົາວະຊົນຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຄຸນນະພາບຕໍ່ໄປ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດການຄ້າ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.