Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ.

ເລີ່ມປາຍຝົນຕົ້ນໜາວ ເຊິ່ງເປັນອີກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເລີ່ມມີອາການເຈັບເປັນ ອັນເນື່ອງມາຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປັບຕົວບໍ່ທັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໂຣກທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເປັນ ແລະ ໃກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື “ໄຂ້” ແຕ່ອາການຂອງແຕ່ລະຄົນຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງຄົນອາດເປັນແປບດຽວເຊົາ ຫຼື ບາງຄົນເປັນ 2 ອາທິດກໍຍັງບໍ່ເຊົາ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍອາດຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ ໄຂ້ທຳມະດາ.

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ຖືເປັນໂຣກພື້ນຖານ ທີ່ເປັນໄດ້ທຸກລະດູການ ແຕ່ລະດູໜາວອາດຈະເປັນໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິເຖິງ 2 ເທົ່າ ເຊິ່ງໄຂ້ຫວັດເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກ ໃນລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິ່ງອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍມັກຈະມີອາການຄັນດັງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼອອກມາ, ໄອ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ຈາກນັ້ນຈະເລີ່ມມີໄຂ້ , ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຕາມຕົນໂຕ.

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຈະມີອາການຄ້າຍຄື ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ແຕ່ຮຸນແຮງກວ່າ ຫາກປ່ອຍໄວ້ຈົນມີອາການແຊກຊ້ອນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ “ອິນຟລູເອນຊາ” (Influenza virus) ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜາວສັ່ນ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເຈັບຄໍ, ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ.

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ນໍາກັນ:

1. ອາການໄຂ້

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນໄຂ້ຕໍ່າບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ກິນຍາ 1-2 ກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເປັນໄຂ້ສູງ ເປັນດົນກວ່າ 3-4 ມື້ຂຶ້ນໄປ

2. ປວດຫົວ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ປວດຫົວໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ອາດບໍ່ປວດເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ປວດຫົວຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ

3. ເມື່ອຍຕາມໂຕ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເມື່ອຍໜ້ອຍດຽວ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເມື່ອຍຫຼາຍ

4. ບໍ່ມີແຮງ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: 1-2 ວັນກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ບໍ່ມີແຮງ ອາດໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ

5. ອາການໄອ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ໄອບໍ່ຫຼາຍ ໄອແຫ້ງ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ໄອໜັກ ໄອຕະຫຼອດ ແລະມີຂີ້ກະເທິ

6. ນໍ້າມູກ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ນໍ້າມູກໃສ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ນໍ້າມູກຂຸ້ນ ໜຽວ

7. ເຈັບຄໍ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນແຕ່ຊ່ວງທຳອິດ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ອາດບໍ່ມີອາການເຈັບຄໍ ເພາະຈະມີສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນ

8. ການປ້ອງກັນ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍກົງ ພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍຮັກສາສຸຂະພາບ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທີການຫຼີກລ້ຽງການເປັນໄຂ້ຫວັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໃດກໍຕາມ ຄືການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫັແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການໄປພົບແພດໝໍ.

ເລີ່ມປາຍຝົນຕົ້ນໜາວ ເຊິ່ງເປັນອີກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເລີ່ມມີອາການເຈັບເປັນ ອັນເນື່ອງມາຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປັບຕົວບໍ່ທັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໂຣກທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເປັນ ແລະ ໃກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື “ໄຂ້” ແຕ່ອາການຂອງແຕ່ລະຄົນຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງຄົນອາດເປັນແປບດຽວເຊົາ ຫຼື ບາງຄົນເປັນ 2 ອາທິດກໍຍັງບໍ່ເຊົາ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍອາດຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ ໄຂ້ທຳມະດາ.

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ຖືເປັນໂຣກພື້ນຖານ ທີ່ເປັນໄດ້ທຸກລະດູການ ແຕ່ລະດູໜາວອາດຈະເປັນໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິເຖິງ 2 ເທົ່າ ເຊິ່ງໄຂ້ຫວັດເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກ ໃນລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິ່ງອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍມັກຈະມີອາການຄັນດັງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼອອກມາ, ໄອ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ຈາກນັ້ນຈະເລີ່ມມີໄຂ້ , ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຕາມຕົນໂຕ.

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຈະມີອາການຄ້າຍຄື ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ແຕ່ຮຸນແຮງກວ່າ ຫາກປ່ອຍໄວ້ຈົນມີອາການແຊກຊ້ອນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ “ອິນຟລູເອນຊາ” (Influenza virus) ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜາວສັ່ນ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເຈັບຄໍ, ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ.

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ນໍາກັນ:

1. ອາການໄຂ້

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນໄຂ້ຕໍ່າບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ກິນຍາ 1-2 ກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເປັນໄຂ້ສູງ ເປັນດົນກວ່າ 3-4 ມື້ຂຶ້ນໄປ

2. ປວດຫົວ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ປວດຫົວໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ອາດບໍ່ປວດເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ປວດຫົວຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ

3. ເມື່ອຍຕາມໂຕ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເມື່ອຍໜ້ອຍດຽວ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເມື່ອຍຫຼາຍ

4. ບໍ່ມີແຮງ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: 1-2 ວັນກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ບໍ່ມີແຮງ ອາດໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ

5. ອາການໄອ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ໄອບໍ່ຫຼາຍ ໄອແຫ້ງ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ໄອໜັກ ໄອຕະຫຼອດ ແລະມີຂີ້ກະເທິ

6. ນໍ້າມູກ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ນໍ້າມູກໃສ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ນໍ້າມູກຂຸ້ນ ໜຽວ

7. ເຈັບຄໍ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນແຕ່ຊ່ວງທຳອິດ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ອາດບໍ່ມີອາການເຈັບຄໍ ເພາະຈະມີສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນ

8. ການປ້ອງກັນ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍກົງ ພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍຮັກສາສຸຂະພາບ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທີການຫຼີກລ້ຽງການເປັນໄຂ້ຫວັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໃດກໍຕາມ ຄືການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫັແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການໄປພົບແພດໝໍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.