ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ.

ເລີ່ມປາຍຝົນຕົ້ນໜາວ ເຊິ່ງເປັນອີກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເລີ່ມມີອາການເຈັບເປັນ ອັນເນື່ອງມາຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປັບຕົວບໍ່ທັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໂຣກທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເປັນ ແລະ ໃກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື “ໄຂ້” ແຕ່ອາການຂອງແຕ່ລະຄົນຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງຄົນອາດເປັນແປບດຽວເຊົາ ຫຼື ບາງຄົນເປັນ 2 ອາທິດກໍຍັງບໍ່ເຊົາ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍອາດຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ ໄຂ້ທຳມະດາ.

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ຖືເປັນໂຣກພື້ນຖານ ທີ່ເປັນໄດ້ທຸກລະດູການ ແຕ່ລະດູໜາວອາດຈະເປັນໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິເຖິງ 2 ເທົ່າ ເຊິ່ງໄຂ້ຫວັດເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກ ໃນລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິ່ງອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍມັກຈະມີອາການຄັນດັງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼອອກມາ, ໄອ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ຈາກນັ້ນຈະເລີ່ມມີໄຂ້ , ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຕາມຕົນໂຕ.

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຈະມີອາການຄ້າຍຄື ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ແຕ່ຮຸນແຮງກວ່າ ຫາກປ່ອຍໄວ້ຈົນມີອາການແຊກຊ້ອນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ “ອິນຟລູເອນຊາ” (Influenza virus) ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜາວສັ່ນ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເຈັບຄໍ, ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ.

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ນໍາກັນ:

1. ອາການໄຂ້

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນໄຂ້ຕໍ່າບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ກິນຍາ 1-2 ກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເປັນໄຂ້ສູງ ເປັນດົນກວ່າ 3-4 ມື້ຂຶ້ນໄປ

2. ປວດຫົວ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ປວດຫົວໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ອາດບໍ່ປວດເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ປວດຫົວຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ

3. ເມື່ອຍຕາມໂຕ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເມື່ອຍໜ້ອຍດຽວ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເມື່ອຍຫຼາຍ

4. ບໍ່ມີແຮງ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: 1-2 ວັນກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ບໍ່ມີແຮງ ອາດໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ

5. ອາການໄອ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ໄອບໍ່ຫຼາຍ ໄອແຫ້ງ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ໄອໜັກ ໄອຕະຫຼອດ ແລະມີຂີ້ກະເທິ

6. ນໍ້າມູກ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ນໍ້າມູກໃສ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ນໍ້າມູກຂຸ້ນ ໜຽວ

7. ເຈັບຄໍ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນແຕ່ຊ່ວງທຳອິດ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ອາດບໍ່ມີອາການເຈັບຄໍ ເພາະຈະມີສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນ

8. ການປ້ອງກັນ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍກົງ ພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍຮັກສາສຸຂະພາບ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທີການຫຼີກລ້ຽງການເປັນໄຂ້ຫວັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໃດກໍຕາມ ຄືການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫັແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການໄປພົບແພດໝໍ.

ເລີ່ມປາຍຝົນຕົ້ນໜາວ ເຊິ່ງເປັນອີກໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເລີ່ມມີອາການເຈັບເປັນ ອັນເນື່ອງມາຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາປັບຕົວບໍ່ທັນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໄດ້ງ່າຍ ເຊິ່ງໂຣກທີ່ຫຼາຍຄົນມັກເປັນ ແລະ ໃກ້ໂຕເຮົາທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື “ໄຂ້” ແຕ່ອາການຂອງແຕ່ລະຄົນຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງຄົນອາດເປັນແປບດຽວເຊົາ ຫຼື ບາງຄົນເປັນ 2 ອາທິດກໍຍັງບໍ່ເຊົາ ເຊິ່ງສາເຫດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍອາດຈະເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບ ໄຂ້ທຳມະດາ.

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ຖືເປັນໂຣກພື້ນຖານ ທີ່ເປັນໄດ້ທຸກລະດູການ ແຕ່ລະດູໜາວອາດຈະເປັນໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິເຖິງ 2 ເທົ່າ ເຊິ່ງໄຂ້ຫວັດເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກ ໃນລະບົບຫາຍໃຈ ເຊິ່ງອາການຂອງຜູ້ປ່ວຍມັກຈະມີອາການຄັນດັງ, ມີນ້ຳມູກໄຫຼອອກມາ, ໄອ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ຈາກນັ້ນຈະເລີ່ມມີໄຂ້ , ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ປວດຕາມຕົນໂຕ.

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຈະມີອາການຄ້າຍຄື ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ແຕ່ຮຸນແຮງກວ່າ ຫາກປ່ອຍໄວ້ຈົນມີອາການແຊກຊ້ອນ ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ “ອິນຟລູເອນຊາ” (Influenza virus) ທາງລະບົບຫາຍໃຈ ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີອາການໜາວສັ່ນ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ເຈັບຄໍ, ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນ ແລະ ເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ.

ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ກັບ ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ ນໍາກັນ:

1. ອາການໄຂ້

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນໄຂ້ຕໍ່າບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ກິນຍາ 1-2 ກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເປັນໄຂ້ສູງ ເປັນດົນກວ່າ 3-4 ມື້ຂຶ້ນໄປ

2. ປວດຫົວ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ປວດຫົວໜ້ອຍດຽວ ຫຼື ອາດບໍ່ປວດເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ປວດຫົວຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ

3. ເມື່ອຍຕາມໂຕ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເມື່ອຍໜ້ອຍດຽວ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ເມື່ອຍຫຼາຍ

4. ບໍ່ມີແຮງ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: 1-2 ວັນກໍເຊົາ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ບໍ່ມີແຮງ ອາດໃຊ້ເວລາເປັນອາທິດ

5. ອາການໄອ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ໄອບໍ່ຫຼາຍ ໄອແຫ້ງ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ໄອໜັກ ໄອຕະຫຼອດ ແລະມີຂີ້ກະເທິ

6. ນໍ້າມູກ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ນໍ້າມູກໃສ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ນໍ້າມູກຂຸ້ນ ໜຽວ

7. ເຈັບຄໍ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ເປັນແຕ່ຊ່ວງທຳອິດ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ອາດບໍ່ມີອາການເຈັບຄໍ ເພາະຈະມີສ່ວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນ

8. ການປ້ອງກັນ

ໄຂ້ຫວັດທຳມະດາ: ບໍ່ມີການປ້ອງກັນໂດຍກົງ ພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍຮັກສາສຸຂະພາບ

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່: ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ວິທີການຫຼີກລ້ຽງການເປັນໄຂ້ຫວັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໃດກໍຕາມ ຄືການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫັແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຖ້າມີອາການຮຸນແຮງ ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການໄປພົບແພດໝໍ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!