Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ໄຫວບໍ່ເຈນ Z! ຜົນສຳຫຼວດເຜີຍ ຄົນເຈນ Z ມີຄວາມຄຽດສະສົມຫຼາຍກວ່າ ຄົນເຈນ X

ຜົນການສຳຫຼວດຈາກອົງກອນ Resolution Foundation (RF) ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຄົນເຈນ Z ມີຄວາມຕຶງຄຽດສະສົມຫຼາຍກວ່າ ຄົນເຈນ X ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂາກວຽກດຸ ແລະ ຮູສຶກວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນລາຍງານທີ່ສະຫຼຸບໂດຍ fortune.com ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຕຶງຄຽດດັ່ງກ່າວ ສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີສາຍເຫດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງຄົນໄວນີ້ ແລະ ພາລະພຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ທັງນີ້, ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະນັບຊ່ວງເວລາເຈນ Z ຄືຜູ້ທີ່ເກີດໃນທ້າຍກຍຸກ 90 ຈົນເຖິງຕົ້ນຍຸກ 2000 ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສູ່ສັງຄົມດິຈິຕ້ອນ ໂດຍໃນທາງຮູບປະທຳ ຄືຄົນຈົບໃໝ່ ແລະ ໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງທະຍອຍສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ.

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຄຽດນີ້, ເນື່ອງຈາກໂດຍພື້ນຖານຂອງຄົນລຸ້ນ Z ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ ໄດ້ເຫັນຄັົນປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍກວ່າຄົນລຸ້ນກ່ອນ ຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຫາກໍໄດ້ພົບກັບສະພາບການແຂ່ງຂັນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນໃນສະໄໝຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ທີ່ຜົນສຳຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າ ຄົນເຈນ Z ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລາປ່ວຍເພາະບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫຼາຍກວ່າຄົນເຈນ X ແລະ ແມ່ຍິງເຈນ Z ມີທ່າອ່ຽງ ການເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍເຈນ Z ເຖິງ 1.6 ເທົ່າ.

ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປສຳລັບຄົນເຈນ Z ຄື ຄວນໃຊ້ເວລາເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມມັກ ລະ ຄວາມຖະໜັດຂອງໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດເວລາອອນລາຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຫາຫົນທາງສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນໃນຄອບຄົວ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການພົບປະສັງສັນ ເພື່ອເວົ້າຈາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຂອງຄົນແຕ່ລະຊ່ວງໄວ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ອາດແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມປັດໃຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ.

ຄົນເຈນ Z ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກຳແບບ ເຈນ Z ຈຶ່ງຄວນຫາຄວາມສົມດຸນໃນການກເຮັດວຽກ ໂດຍຫັນມາວາງແຜນ, ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດເວລາດເຮັດວຽກ, ພັກຜ່ອນ ເພື່ອຈັດສົມດຸນໃນຊີວິດ ເຖິງວ່າມັນອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຍາກແດ່ ແຕ່ກໍດີກວ່າການເຂົ້າພົບໝໍຈິດຕະແພດໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດປີຂ້າງໜ້າ.

ຜົນການສຳຫຼວດຈາກອົງກອນ Resolution Foundation (RF) ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຄົນເຈນ Z ມີຄວາມຕຶງຄຽດສະສົມຫຼາຍກວ່າ ຄົນເຈນ X ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂາກວຽກດຸ ແລະ ຮູສຶກວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນລາຍງານທີ່ສະຫຼຸບໂດຍ fortune.com ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຕຶງຄຽດດັ່ງກ່າວ ສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍມີສາຍເຫດມາຈາກຄວາມຕ້ອງການປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງຄົນໄວນີ້ ແລະ ພາລະພຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ທັງນີ້, ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະນັບຊ່ວງເວລາເຈນ Z ຄືຜູ້ທີ່ເກີດໃນທ້າຍກຍຸກ 90 ຈົນເຖິງຕົ້ນຍຸກ 2000 ເຊິ່ງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຍຸກເທັກໂນໂລຢີ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງສູ່ສັງຄົມດິຈິຕ້ອນ ໂດຍໃນທາງຮູບປະທຳ ຄືຄົນຈົບໃໝ່ ແລະ ໄວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກທີ່ກຳລັງທະຍອຍສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ.

ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຄຽດນີ້, ເນື່ອງຈາກໂດຍພື້ນຖານຂອງຄົນລຸ້ນ Z ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ ໄດ້ເຫັນຄັົນປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍກວ່າຄົນລຸ້ນກ່ອນ ຈາກສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ຫາກໍໄດ້ພົບກັບສະພາບການແຂ່ງຂັນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນໃນສະໄໝຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ທີ່ຜົນສຳຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າ ຄົນເຈນ Z ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະລາປ່ວຍເພາະບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫຼາຍກວ່າຄົນເຈນ X ແລະ ແມ່ຍິງເຈນ Z ມີທ່າອ່ຽງ ການເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍເຈນ Z ເຖິງ 1.6 ເທົ່າ.

ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປສຳລັບຄົນເຈນ Z ຄື ຄວນໃຊ້ເວລາເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມມັກ ລະ ຄວາມຖະໜັດຂອງໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼຸດເວລາອອນລາຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຫາຫົນທາງສ້າງຄວາມສຳພັນກັບຄົນໃນຄອບຄົວ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງການພົບປະສັງສັນ ເພື່ອເວົ້າຈາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ຫົວໜ້າຂອງໂຕເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຂອງຄົນແຕ່ລະຊ່ວງໄວ ໃນແຕ່ລະປະເທດ ອາດແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມປັດໃຈດ້ານສະພາບແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ.

ຄົນເຈນ Z ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກຳແບບ ເຈນ Z ຈຶ່ງຄວນຫາຄວາມສົມດຸນໃນການກເຮັດວຽກ ໂດຍຫັນມາວາງແຜນ, ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດເວລາດເຮັດວຽກ, ພັກຜ່ອນ ເພື່ອຈັດສົມດຸນໃນຊີວິດ ເຖິງວ່າມັນອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຍາກແດ່ ແຕ່ກໍດີກວ່າການເຂົ້າພົບໝໍຈິດຕະແພດໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດປີຂ້າງໜ້າ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.