Friday, June 14, 2024
Lenovo

ທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະຊື່ການຄ້າ

ມື້ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະຊື່ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຫົວໜ້າໂຄງການ, ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ບໍລິສັດທີ່ປືກສາດ້ານກົດໝາຍ, ສະມາຄົມທຸກລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດຂອງລັດຖະການ ເປັນຕົ້ນ ວິທີການຊອກຫານິຕິກໍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປທຸກສະບັບທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ແລະການປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ອົງການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາ ໄດ້ເອົາລົງໃນເວບໄຊດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ປືກສາຫາລືເນື້ອໃນຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແບບເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ, ອຸປະສັກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ແລະສະເໜີການປັບປຸງແກ້ໄຂ. ສະນັ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ, ການເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງ, ການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງ, ການກວດສອບເນື້ອໃນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຕໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງ, ການດໍາເນີນການຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກການຈົນທະບຽນ, ການທົບທວນຄືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະອື່ນໆ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ສ້າງສະພາຍແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມື້ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະຊື່ການຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຂອງທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຫົວໜ້າໂຄງການ, ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ, ບໍລິສັດທີ່ປືກສາດ້ານກົດໝາຍ, ສະມາຄົມທຸກລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດຂອງລັດຖະການ ເປັນຕົ້ນ ວິທີການຊອກຫານິຕິກໍາທີ່ມີຜົນບັງຄັບທົ່ວໄປທຸກສະບັບທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ແລະການປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ອົງການສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາ ໄດ້ເອົາລົງໃນເວບໄຊດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ, ປືກສາຫາລືເນື້ອໃນຂອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແບບເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ, ອຸປະສັກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ ແລະສະເໜີການປັບປຸງແກ້ໄຂ. ສະນັ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນປະເທດ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂັ້ນຕອນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນ, ການເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງ, ການຄັດຄ້ານຄໍາຮ້ອງ, ການກວດສອບເນື້ອໃນ, ການຈົດທະບຽນ, ການຕໍ່ອາຍຸການປົກປ້ອງ, ການດໍາເນີນການຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກການຈົນທະບຽນ, ການທົບທວນຄືນທາງດ້ານບໍລິຫານ ແລະອື່ນໆ ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນໃສ່ການຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ສ້າງສະພາຍແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.