Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເລີກງາມຍາມດີໃນການແຕ່ງດອງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພນີລາວ


ສິດທິກາລິຍະ ນັກປາດບູຮານລາວ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການແຕ່ງດອງ ເປັນພິທີສຳຄັນທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ເພາະທ່ານຖືວ່າເປັນການເອົາຄົນ ທັງຊາຍ-ຍິງ ມາຈັບຄູ່ກັນສ້າງຄອບຄົວ; ຄອບຄົວຈະໄປໃນທິດທາງໃດ? ຢູ່ທີ່ຄົນຄູ່ນີ້ຈະນຳໄປ ຊິຈະເລີນ ຫຼືເສື່ອມຖອຍ ຈະໄປລອດຫຼືບໍ່ລອດ ຈະແຍກກັນຫຼືຢູ່ດ້ວຍກັນຈົນຍາວນານ ແກ່ເຖົ້າໄປດ້ວຍກັນນັ້ນ. ນອກຈາກການສົມພົງ ແລະບໍ່ສົມພົງກ່ຽວກັບວັນ, ເດືອນ, ປີແລ້ວ ກໍຍັງມີສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄືເລີກແຕ່ງດອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ບ້ານແມ່ເຮືອນ ຈຶ່ງຄວນຮູ້ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ແລ້ວຫາຫົນທາງແກ້ ຫຼືປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  1. ເດືອນທີ່ນິຍົມແຕ່ງດອງ ຄື ເດືອນຄູ່ ໄດ້ແກ່ ເດືອນຍີ່ (ເດືອນສອງ), ເດືອນສີ່, ເດືອນຫົກ, ເດືອນສິບ ແລະເດືອນສິບສອງ ສ່ວນເດືອນຄີກ ຄືເດືອນເກົ້າ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວເຮົາ ຈະບໍ່ແຕ່ງ ເພາະຖືວ່າຢູ່ໃນກາງພັນສາ.
  2. ວັນແຕ່ງດອງ ນິຍົມເອົາວັນຂ້າງຂຶ້ນ ແລະຂ້າງແຮມ ບໍ່ກ່ຽວກັບວັນທີ່ ແລະວັນໃນສັບປະດາ (ອາທິດ, ຈັນ, ອັງຄານ, ພຸດ, ພະຫັດ, ສຸກ, ເສົາ) ຖືເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນ ເປັນວັນສິລິມຸງຄຸນ.
  3. ວັນຫົວຮຽງໝອນ ການແຕ່ງດອງ ທ່ານໃຫ້ເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນ ຫຼືຄຽງໝອນເປັນຫຼັກ ໃຫ້ເວັ້ນວັນຈົມ ແຕ່ຈະຖືກວັນຟູ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ບໍ່ເປັນຫຍັງ? ວັນຫົວຮຽງໝອນ ຄືວັນທີ່ຄວນແຕ່ດອງນັ້ນ ມີດັ່ງນີ້:

ຂ້າງຂຶ້ນ ໄດ້ແກ່ ຂຶ້ນ 6-7-10-11-12-13 ຄ່ຳ

ຂ້າງແຮມ ໄດ້ແກ່ ແຮມ 3-7-9-13 ຄ່ຳ
ແຕ່ງດອງ ຕາມວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ດີນັກແລ.


ວັນຫ້າມແຕ່ງດອງ: ມີດັ່ງນີ້
  1. ຂ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ຫົວສວມຂາລົງ ຄືຫັນຫົວລົງ ແລະຫົວຝ່າຍຊາຍສວມຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຍິງ ບໍ່ດີ ຜູ້ຊາຍຈະຕາຍກ່ອນ; ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ຫົວສວມຂາຂຶ້ນ ຄືຫົວຝ່າຍຍິງຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຊາຍ ບໍ່ດີ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນ ຖ້າຂຶ້ນ 2-3-8-9-15 ຄ່ຳ ບໍ່ດີ ແຕ່ງແລ້ວຈະຢ່າຮ້າງກັນ ຢູ່ນຳກັນບໍ່ໄດ້, ຖ້າຂຶ້ນ 4-5 ຄ່ຳ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີ ຢູ່ດ້ວຍກັນເຄິ່ງເດືອນ ຈະຕາຍຈາກກັນ.
  2. ຂ້າງແຮມ ຖ້າແຮມ 1 ຄ່ຳ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີ ຢູ່ດ້ວຍກັນຈະຕາຍຈາກກັນກ່ອນເວລາອັນສົມຄວນ ຖ້າແຮມ 2-515 ຄ່ຳ ຕີນຢັນກັນ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍເມື່ອຄອດລູກ ຖ້າແຮມ 4-10-12-14 ຄ່ຳ ຫົວຊົນກັນບໍ່ດີ; ຈະໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລຯ ຖ້າແຮມ 6-8-11 ຄ່ຳ ທ່ານວ່າບໍ່ດີ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕ່ງດອງ ໃນມື້ນອກຈາກຫົວຮຽງໝອນດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ ແຕ່ຖ້າໄດ້ແຕ່ງໄປແລ້ວວິທີແກ້ກໍຄື ໃຫ້ໄຫວ້ພະສວດມົນທຸກເຊົ້າ-ຄ່ຳ ຈະມີອາຍຸຍືນນານດ້ວຍກັນແລຯ.

ທີ່​ມາ​ຂໍ້​ມູນ: ມໍ​ລະ​ດົກ​ອີ​ສານ ໂດຍ ອ.ຈ ສະ​ວິງ ບຸນ​ເຈີມ ປ.ທ 9 

ຮູບ​ປະ​ກອບ: https://www.khaosod.co.th


ສິດທິກາລິຍະ ນັກປາດບູຮານລາວ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການແຕ່ງດອງ ເປັນພິທີສຳຄັນທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ ເພາະທ່ານຖືວ່າເປັນການເອົາຄົນ ທັງຊາຍ-ຍິງ ມາຈັບຄູ່ກັນສ້າງຄອບຄົວ; ຄອບຄົວຈະໄປໃນທິດທາງໃດ? ຢູ່ທີ່ຄົນຄູ່ນີ້ຈະນຳໄປ ຊິຈະເລີນ ຫຼືເສື່ອມຖອຍ ຈະໄປລອດຫຼືບໍ່ລອດ ຈະແຍກກັນຫຼືຢູ່ດ້ວຍກັນຈົນຍາວນານ ແກ່ເຖົ້າໄປດ້ວຍກັນນັ້ນ. ນອກຈາກການສົມພົງ ແລະບໍ່ສົມພົງກ່ຽວກັບວັນ, ເດືອນ, ປີແລ້ວ ກໍຍັງມີສ່ວນປະກອບອັນສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄືເລີກແຕ່ງດອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ພໍ່ບ້ານແມ່ເຮືອນ ຈຶ່ງຄວນຮູ້ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ແລ້ວຫາຫົນທາງແກ້ ຫຼືປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນີ້:

  1. ເດືອນທີ່ນິຍົມແຕ່ງດອງ ຄື ເດືອນຄູ່ ໄດ້ແກ່ ເດືອນຍີ່ (ເດືອນສອງ), ເດືອນສີ່, ເດືອນຫົກ, ເດືອນສິບ ແລະເດືອນສິບສອງ ສ່ວນເດືອນຄີກ ຄືເດືອນເກົ້າ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຄົນລາວເຮົາ ຈະບໍ່ແຕ່ງ ເພາະຖືວ່າຢູ່ໃນກາງພັນສາ.
  2. ວັນແຕ່ງດອງ ນິຍົມເອົາວັນຂ້າງຂຶ້ນ ແລະຂ້າງແຮມ ບໍ່ກ່ຽວກັບວັນທີ່ ແລະວັນໃນສັບປະດາ (ອາທິດ, ຈັນ, ອັງຄານ, ພຸດ, ພະຫັດ, ສຸກ, ເສົາ) ຖືເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນ ເປັນວັນສິລິມຸງຄຸນ.
  3. ວັນຫົວຮຽງໝອນ ການແຕ່ງດອງ ທ່ານໃຫ້ເອົາວັນຫົວຮຽງໝອນ ຫຼືຄຽງໝອນເປັນຫຼັກ ໃຫ້ເວັ້ນວັນຈົມ ແຕ່ຈະຖືກວັນຟູ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ບໍ່ເປັນຫຍັງ? ວັນຫົວຮຽງໝອນ ຄືວັນທີ່ຄວນແຕ່ດອງນັ້ນ ມີດັ່ງນີ້:

ຂ້າງຂຶ້ນ ໄດ້ແກ່ ຂຶ້ນ 6-7-10-11-12-13 ຄ່ຳ

ຂ້າງແຮມ ໄດ້ແກ່ ແຮມ 3-7-9-13 ຄ່ຳ
ແຕ່ງດອງ ຕາມວັນດັ່ງກ່າວນີ້ ດີນັກແລ.


ວັນຫ້າມແຕ່ງດອງ: ມີດັ່ງນີ້
  1. ຂ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ຫົວສວມຂາລົງ ຄືຫັນຫົວລົງ ແລະຫົວຝ່າຍຊາຍສວມຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຍິງ ບໍ່ດີ ຜູ້ຊາຍຈະຕາຍກ່ອນ; ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ຫົວສວມຂາຂຶ້ນ ຄືຫົວຝ່າຍຍິງຢູ່ທີ່ຂາຝ່າຍຊາຍ ບໍ່ດີ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນ ຖ້າຂຶ້ນ 2-3-8-9-15 ຄ່ຳ ບໍ່ດີ ແຕ່ງແລ້ວຈະຢ່າຮ້າງກັນ ຢູ່ນຳກັນບໍ່ໄດ້, ຖ້າຂຶ້ນ 4-5 ຄ່ຳ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີ ຢູ່ດ້ວຍກັນເຄິ່ງເດືອນ ຈະຕາຍຈາກກັນ.
  2. ຂ້າງແຮມ ຖ້າແຮມ 1 ຄ່ຳ ເອົາຫົວລົງບໍ່ດີ ຢູ່ດ້ວຍກັນຈະຕາຍຈາກກັນກ່ອນເວລາອັນສົມຄວນ ຖ້າແຮມ 2-515 ຄ່ຳ ຕີນຢັນກັນ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍເມື່ອຄອດລູກ ຖ້າແຮມ 4-10-12-14 ຄ່ຳ ຫົວຊົນກັນບໍ່ດີ; ຈະໄດ້ຢ່າຮ້າງກັນແລຯ ຖ້າແຮມ 6-8-11 ຄ່ຳ ທ່ານວ່າບໍ່ດີ ຜູ້ຍິງຈະຕາຍກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈຶ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຕ່ງດອງ ໃນມື້ນອກຈາກຫົວຮຽງໝອນດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ ແຕ່ຖ້າໄດ້ແຕ່ງໄປແລ້ວວິທີແກ້ກໍຄື ໃຫ້ໄຫວ້ພະສວດມົນທຸກເຊົ້າ-ຄ່ຳ ຈະມີອາຍຸຍືນນານດ້ວຍກັນແລຯ.

ທີ່​ມາ​ຂໍ້​ມູນ: ມໍ​ລະ​ດົກ​ອີ​ສານ ໂດຍ ອ.ຈ ສະ​ວິງ ບຸນ​ເຈີມ ປ.ທ 9 

ຮູບ​ປະ​ກອບ: https://www.khaosod.co.th

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.