Friday, June 14, 2024
Lenovo

ປຶກສາຫາລືກະກຽມສະເໜີ ສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ

ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະເພາະກິດວ່າດ້ວຍການກະກຽມຮ່າງຄຳຮ້ອງສະເໜີ ສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນ ໜາມໜໍ່ ເມືອງບົວລະພາ ເປັນ ມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 11 ກຸພາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການຮ່ວມມື ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ, ບັນດາຊ່ຽວຊານ, ຕາງໜ້າ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພະແນກການ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຄຳຮ້ອງສະເໜີສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ຈາກກົມມໍລະດົກໂລກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ:

ການກຳນົດຊື່ເຂດພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ, ແຜນທີ່, ຈຸດພິກັດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ມຸນມອງທາງຊີວະພາບ-ພືດ, ຂະ ບວນການທາງນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຊີ້ແຈງອ້າງອີງສຳລັບຂະບວນການນຳ ສະເໜີເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີມໍລະດົກໂລກ, ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ສະພາບການອະນຸລັກ, ປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ການກຳນົດເຂດປ້ອງກັນ, ຮູບແບບການປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນ, ຄວາມສຳນິສຳນານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ພາບປະກອບ

ສຳລັບການນຳສະເໜີ ແລະ ການໂຄສະນາ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການຈັດລຽງການບໍລິຫານຕ່າງໆສຳລັບການກວດກາຕິດຕາມເຂດພື້ນທີ່ມໍລະດົກ, ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ ຮັບຟັງທັກສະຄວາມຄິດເຫັນຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຕໍ່ຮ່າງຄຳຮ້ອງສະເໜີສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຂົ້າເປັນ ມໍລະດົກໂລກ, ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງກົມປ່າໄມ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບຽບການສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ, ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ການເຫັນດີເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມທັງຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ, ກອງເລຂາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ.

ພາບປະກອບ

ຈາກນັ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ການສະເໜີສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ອົງການ UNESCO ຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງເອົາ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານສະເພາະກິດວ່າດ້ວຍການກະກຽມຮ່າງຄຳຮ້ອງສະເໜີ ສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນ ໜາມໜໍ່ ເມືອງບົວລະພາ ເປັນ ມໍລະດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 11 ກຸພາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງການຮ່ວມມື ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ, ບັນດາຊ່ຽວຊານ, ຕາງໜ້າ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພະແນກການ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຄຳຮ້ອງສະເໜີສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ຈາກກົມມໍລະດົກໂລກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ:

ການກຳນົດຊື່ເຂດພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ, ແຜນທີ່, ຈຸດພິກັດ, ດິນຟ້າອາກາດ, ມຸນມອງທາງຊີວະພາບ-ພືດ, ຂະ ບວນການທາງນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຊີ້ແຈງອ້າງອີງສຳລັບຂະບວນການນຳ ສະເໜີເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີມໍລະດົກໂລກ, ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ສະພາບການອະນຸລັກ, ປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ການກຳນົດເຂດປ້ອງກັນ, ຮູບແບບການປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນ, ຄວາມສຳນິສຳນານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ພາບປະກອບ

ສຳລັບການນຳສະເໜີ ແລະ ການໂຄສະນາ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການຈັດລຽງການບໍລິຫານຕ່າງໆສຳລັບການກວດກາຕິດຕາມເຂດພື້ນທີ່ມໍລະດົກ, ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ ຮັບຟັງທັກສະຄວາມຄິດເຫັນຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ຕໍ່ຮ່າງຄຳຮ້ອງສະເໜີສວນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຂົ້າເປັນ ມໍລະດົກໂລກ, ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງກົມປ່າໄມ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລະບຽບການສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ, ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ການເຫັນດີເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມທັງຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ, ກອງເລຂາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ.

ພາບປະກອບ

ຈາກນັ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ການສະເໜີສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ທາງທຳມະຊາດ ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ອົງການ UNESCO ຄົ້ນຄວ້າຮັບຮອງເອົາ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.