Monday, May 20, 2024
Lenovo

ປີ 2022 ເມືອງ ພູວົງ ມີ 10 ເປົ້າໝາຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໃນປີ 2022 ນີ້ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດ 10 ໂຄງການ, ໃນນີ້ ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ມີ 8 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ມີ 2 ໂຄງການ. 

ທ່ານ ທິດສະຫວັນ ໄຊຍະແສງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ພູວົງ ໄດ້ລາຍງານແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄໝທີ 5 ໃນເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ ນີ້ວ່າ: ໃນປີ 2022 ເມືອງ ພູວົງ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການສົມທົບທຶນ,ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການສືບຕໍ່ທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນຜ່ານມາ, ສຳລັບໂຄງການໃໝ່ຕ້ອງມີການເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອກຳຈັດໂຄງການໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍເກີນຄວາມສາມາດຂອງງົບປະມານ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນໃນອະນາຄົດ. 

ສຳລັບແຜນລົງທຶນຂອງ ລັດ ປະຈຳປີ 2022 ໃນ 3 ບ້ວງ ມີທັງໝົດ 10 ໂຄງການ, ໃນນີ້ ໄດ້ມີການຈັດສັນທຶນໃສ່ ຄື: ບ້ວງທຶນປົກກະຕິ ໃນໂຄງການສືບຕໍ່ ມີ 3 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ, ບ້ວງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນໂຄງການສຶບຕໍ່ ມີ 1 ໂຄງການ, ທຶນມູນຄ່າ 626 ລ້ານກວ່າກີບ, ບ້ວງທຶນຟື້ນຟູໄພພິບັດ ມີ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ຊຳລະ ມີ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 662 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 449 ລ້ານກວ່າກີບ. 

ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມີໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ທາງເມືອງໄດ້ມີການຈັດສັນບູລິມະສິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໃຊ້ງົບປະມານຈາກແຂວງ, ງົບປະມານພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນຈຳນວນ 116 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 36 ຕື້ກວ່າກີບ. 

ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:  ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາການລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ເມືອງ ພູວົງ ໄດ້ສຸມໃສ່ 142 ໂຄງການ ມູນຄ່າອະນຸມັດໃນປີ ມູນຄ່າ ເກືອບ 2 ຕື້ກີບ, ໂດຍມີໂຄງການສືບຕໍໍ່ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າຊຳລະໃນປີ 2021 ມີ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 195 ລ້ານກີບ ບ້ວງໄພພິບັດ, ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 127 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 573 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີ້ ຍັງມີງົບປະມານບ້ວງພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ແຂວງອະນຸມັດໃຫ້ ພ້ອມລາຍຮັບທີ່ເມືອງຊອກຄົ້ນໄດ້ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ 566 ລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃນ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 340 ລ້ານກວ່າກີບ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຂະແໜງການ ຄື: ກະສິກຳ, ສາທາ ແລະ ສຶກສາ ມີ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ 760 ລ້ານກວ່າກີບ ປັດຈຸບັນ ໃຊ້ງົບປະມານແລ້ວ 867 ລ້ານກວ່າກີບ. ທຶນປ່ອຍກູ້ຂອງທະນະຄານ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3ໂຄງການ ມີ 24 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 115 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 23 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າ 965 ລ້ານກີບ. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ 10 ບ້ານ ມີສະມາຊິກ 1 ພັນກວ່າຄົນ ລວມຍອດຝາກ 1 ຕື້ 336 ລ້ານກວ່າກີບ ຍອດກູ້ 831 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ເງິນສົມທົບ 100 ລ້ານກວ່າກີບ. 

ຂ່າວ: ວັດທະນາ 

ໃນປີ 2022 ນີ້ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍໃນການລົງທຶນຂອງລັດ 10 ໂຄງການ, ໃນນີ້ ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ມີ 8 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ມີ 2 ໂຄງການ. 

ທ່ານ ທິດສະຫວັນ ໄຊຍະແສງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ພູວົງ ໄດ້ລາຍງານແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄໝທີ 5 ໃນເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ ນີ້ວ່າ: ໃນປີ 2022 ເມືອງ ພູວົງ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການສົມທົບທຶນ,ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂຄງການສືບຕໍ່ທີ່ບໍ່ທັນສຳເລັດ ໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນຜ່ານມາ, ສຳລັບໂຄງການໃໝ່ຕ້ອງມີການເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອກຳຈັດໂຄງການໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ມີຫຼາຍເກີນຄວາມສາມາດຂອງງົບປະມານ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນໃນອະນາຄົດ. 

ສຳລັບແຜນລົງທຶນຂອງ ລັດ ປະຈຳປີ 2022 ໃນ 3 ບ້ວງ ມີທັງໝົດ 10 ໂຄງການ, ໃນນີ້ ໄດ້ມີການຈັດສັນທຶນໃສ່ ຄື: ບ້ວງທຶນປົກກະຕິ ໃນໂຄງການສືບຕໍ່ ມີ 3 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກວ່າກີບ, ບ້ວງທຶນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນໂຄງການສຶບຕໍ່ ມີ 1 ໂຄງການ, ທຶນມູນຄ່າ 626 ລ້ານກວ່າກີບ, ບ້ວງທຶນຟື້ນຟູໄພພິບັດ ມີ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການສືບຕໍ່ຊຳລະ ມີ 5 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 662 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 449 ລ້ານກວ່າກີບ. 

ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມີໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທີ່ທາງເມືອງໄດ້ມີການຈັດສັນບູລິມະສິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໃຊ້ງົບປະມານຈາກແຂວງ, ງົບປະມານພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນຈຳນວນ 116 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 36 ຕື້ກວ່າກີບ. 

ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:  ໃນປີ 2021 ຜ່ານມາການລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ເມືອງ ພູວົງ ໄດ້ສຸມໃສ່ 142 ໂຄງການ ມູນຄ່າອະນຸມັດໃນປີ ມູນຄ່າ ເກືອບ 2 ຕື້ກີບ, ໂດຍມີໂຄງການສືບຕໍໍ່ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າຊຳລະໃນປີ 2021 ມີ 1 ຕື້ກວ່າກີບ, ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 195 ລ້ານກີບ ບ້ວງໄພພິບັດ, ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ 127 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 573 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີ້ ຍັງມີງົບປະມານບ້ວງພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ແຂວງອະນຸມັດໃຫ້ ພ້ອມລາຍຮັບທີ່ເມືອງຊອກຄົ້ນໄດ້ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ 566 ລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃນ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 340 ລ້ານກວ່າກີບ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຂະແໜງການ ຄື: ກະສິກຳ, ສາທາ ແລະ ສຶກສາ ມີ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 4 ຕື້ 760 ລ້ານກວ່າກີບ ປັດຈຸບັນ ໃຊ້ງົບປະມານແລ້ວ 867 ລ້ານກວ່າກີບ. ທຶນປ່ອຍກູ້ຂອງທະນະຄານ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3ໂຄງການ ມີ 24 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ 115 ລ້ານກວ່າກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 23 ຄອບຄົວ ມູນຄ່າ 965 ລ້ານກີບ. ການລົງທຶນຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ສຸມໃສ່ 10 ບ້ານ ມີສະມາຊິກ 1 ພັນກວ່າຄົນ ລວມຍອດຝາກ 1 ຕື້ 336 ລ້ານກວ່າກີບ ຍອດກູ້ 831 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ເງິນສົມທົບ 100 ລ້ານກວ່າກີບ. 

ຂ່າວ: ວັດທະນາ 

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.