Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ໄພຮ້າຍຈາກອາຫານໝັກດອງ

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ແຕ່ວ່າສະໄໝນີ້ ອາຫານໝັກດອງກາຍມາເປັນການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຄົນຕ້ອງການກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຣົດຊາດທີ່ແຊບຊ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝາກໄມ້, ໜໍ່ໄມ້ ຫຼື ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າບາງຄົນຫົວໃສ ໂດຍໃສ່ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ ປະສົມເຂົ້າໄປ ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາຂອງອາຫານນັ້ນໆ ເປັນຕາຢາກກິນ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍໃສ່ເພື່ອຍືດອາຍຸອາຫານໃຫ້ຢູ່ດົນຫຼາຍຂຶ້ນໄປອີກ.

ສຳນັກຂ່າວໄທ ລາຍງານວ່າ: ຕົວຢ່າງສານເຄມີ ຫຼື ສານພິດຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍມີການກວດພົບຕາມຕະຫຼາດ ແມ່ນລວມມີ ໃນໝາກໄມ້ດອງ, ໝາກໄມ້ແຊ່ ພົບສານຊັດຄາຣິນ ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ກຳນົດ ໂດຍທີ່ສານດັ່ງກ່າວ ເປັນວັດຖຸໃຫ້ຄວາມຫວານແທນນຳ້ຕານ ໃຫ້ຄວາມຫວານກວ່ານໍ້າຕານ 300 ທົບ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ອາຫານ ແລະ ຢາ (ອຢ) ສາກ່ອນ ເພາະມັນເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ, ແລະຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ມີການອອກປະກາດຫ້າມໃຊ້ແລ້ວ.

ສ່ວນໃນໜໍ່ໄມ້ປິບ, ໜໍ່ໄມ້ດອງ, ຜັກກາດດອງ ກໍເຄີຍກວດພົບສານກັນເຊື້ອລາ ຫຼື ສານກັນບູດ, ຖ້າກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຈະໄປທຳລາຍເຫຍື່ອບຸກະເພາະອາຫານ ແລະລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້, ຄວາມດັນເລືອດຕຳ່ ຈົນເກີດອາການຊ໊ອກ, ບາງຄົນອາດເກີດອາການແພ້, ເປັນຜື່ນຕາມໂຕ, ຮາກ, ຫູອື້ ຫຼື ມີໄຂ້.

ບາງຄັ້ງ ຖ້າທ່ານເລືອກກິນຜັກ, ໝາກໄມ້ດອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ສານພິດອື່ນໆລົງໄປ ແຕ່ອາດມີການຕົກຄ້າງຢູ່ ຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ ເນື່ອງຈາກການເຮັດກະສິກຳບາງຄົນນັ້ນ ໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງເກີດການຕົກຄ້າງຫຼາຍກັບຜັກ, ໝາກໄມ້ ກ່ອນນຳມາດອງ. ການໄດ້ຮັບຢາຂ້າແມງໄມ້ເຂົ້າໄປຫຼາຍໆໃນຄັ້ງດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພິດແບບໄວວາ ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນສັ່ນ, ຊັກ ແລະເໝິດສະຕິ. ແຕ່ການໄດ້ຮັບສານພິດແບບສະສົມເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ ມັນກໍສາມາດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕ່າງໆ.

ໄພຮ້າຍຈາກອາຫານໝັກດອງ

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ແຕ່ວ່າສະໄໝນີ້ ອາຫານໝັກດອງກາຍມາເປັນການຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຄົນຕ້ອງການກິນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຣົດຊາດທີ່ແຊບຊ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝາກໄມ້, ໜໍ່ໄມ້ ຫຼື ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າບາງຄົນຫົວໃສ ໂດຍໃສ່ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ ປະສົມເຂົ້າໄປ ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາຂອງອາຫານນັ້ນໆ ເປັນຕາຢາກກິນ ຫຼື ບາງຄັ້ງກໍໃສ່ເພື່ອຍືດອາຍຸອາຫານໃຫ້ຢູ່ດົນຫຼາຍຂຶ້ນໄປອີກ.

ສຳນັກຂ່າວໄທ ລາຍງານວ່າ: ຕົວຢ່າງສານເຄມີ ຫຼື ສານພິດຕ່າງໆ ທີ່ເຄີຍມີການກວດພົບຕາມຕະຫຼາດ ແມ່ນລວມມີ ໃນໝາກໄມ້ດອງ, ໝາກໄມ້ແຊ່ ພົບສານຊັດຄາຣິນ ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ກຳນົດ ໂດຍທີ່ສານດັ່ງກ່າວ ເປັນວັດຖຸໃຫ້ຄວາມຫວານແທນນຳ້ຕານ ໃຫ້ຄວາມຫວານກວ່ານໍ້າຕານ 300 ທົບ ຊຶ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບອະນຸຍາດຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ອາຫານ ແລະ ຢາ (ອຢ) ສາກ່ອນ ເພາະມັນເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ, ແລະຫຼາຍປະເທດກໍໄດ້ມີການອອກປະກາດຫ້າມໃຊ້ແລ້ວ.

ສ່ວນໃນໜໍ່ໄມ້ປິບ, ໜໍ່ໄມ້ດອງ, ຜັກກາດດອງ ກໍເຄີຍກວດພົບສານກັນເຊື້ອລາ ຫຼື ສານກັນບູດ, ຖ້າກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ຈະໄປທຳລາຍເຫຍື່ອບຸກະເພາະອາຫານ ແລະລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້, ຄວາມດັນເລືອດຕຳ່ ຈົນເກີດອາການຊ໊ອກ, ບາງຄົນອາດເກີດອາການແພ້, ເປັນຜື່ນຕາມໂຕ, ຮາກ, ຫູອື້ ຫຼື ມີໄຂ້.

ບາງຄັ້ງ ຖ້າທ່ານເລືອກກິນຜັກ, ໝາກໄມ້ດອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ໃສ່ສານພິດອື່ນໆລົງໄປ ແຕ່ອາດມີການຕົກຄ້າງຢູ່ ຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ ເນື່ອງຈາກການເຮັດກະສິກຳບາງຄົນນັ້ນ ໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ຈຶ່ງເກີດການຕົກຄ້າງຫຼາຍກັບຜັກ, ໝາກໄມ້ ກ່ອນນຳມາດອງ. ການໄດ້ຮັບຢາຂ້າແມງໄມ້ເຂົ້າໄປຫຼາຍໆໃນຄັ້ງດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພິດແບບໄວວາ ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນສັ່ນ, ຊັກ ແລະເໝິດສະຕິ. ແຕ່ການໄດ້ຮັບສານພິດແບບສະສົມເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍ ມັນກໍສາມາດທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ຄືກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງຕ່າງໆ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.