Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ເມືອງພູວົງ ມີເນື້ອທີ່ໃຫ້ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີ ຫຼຸດລງ 642,7 ເຮັກຕາ

ທ່ານ ສີສຸກ ສີພົມມາ ຮອງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນປີ 2018 ທົ່ວເມືອງ ພູວົງ ມີແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ 2.791 ເຮັກຕາ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 2.639,36 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ 642,7 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ສາມາດເກັບກູ້ຕົວຈິງ 1.996,6 ເຮັກຕາ.

ປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກູ້ ຊຶ່ງເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ 1.497,45 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 75%. ສ່ວນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໄຮ່ໃນເຂດພູດອຍ ເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດຈຳນວນ 29 ເຮັກຕາ ໃນເນື້ອທີ່ໄຮ່ຕົວຈິງ 187 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນເກັບກູ້ໄດ້ແລ້ວ 126,4 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງແຜນການປີ.

ເພື່ອຟື້ນຟູຜົນເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ, ທັງແນໃສ່ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ເມືອງ ພູວົງ ມີແຜນແກ້ໄຂ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ ການຜົນຜະລິດ ລະດູແລ້ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານໂດຍມີແຜນການເຮັດນາຕ່າວ ມີຈຳນວນຢູ່ 80 ເຮັກຕາ, ນາແຊງຢູ່ ບ້ານ ຄຳວົງສາ ໃຊ້ລະບົບພະລັງງານແສງພະອາທິດກ່ຽວກັບການດູດນ້ຳ ແຜນການໃຫ້ໄດ້ 50 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການປູກເຂົ້າແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີແຜນການປູກພຶດສຳຮອງໃນເຂດຊົນລະປະທານ ເປັນຕົ້ນ ປູກສາລີ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດິນ ແລະພຶດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ລວມມີ 7,4 ເຮັກຕາ, ສຳລັບເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ ກໍ່ໄດ້ມີແຜນໃນການປູກພຶດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພຶດຜັກ ເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານແກ້ໄຂຊີວິການເປັນຢູ່ລວມມີ 14,6 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍທາງດ້ານແນວພັນຈຳນວນ 1000 ກວ່າປ໋ອງ ໂດຍລົງມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ 5 ກວ່າເຮັກຕາແລ້ວ, ພ້ອມນີ້ທາງເມືອງ ຍັງມີບັນດາໂຄງການຂອງສາກົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ວຍເຫລືອໃນການຟື້ນຟູຫລັງນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະໜອງນ້ຳໃຊ້ພະລັງງານພະອາທິດໃຫ້ຄົວເຮືອນມີຈຳນວນ 10 ຈຸດຕື່ມອີກ.

InsideLaos #ອິນໄຊລາວ

ທ່ານ ສີສຸກ ສີພົມມາ ຮອງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ໃນປີ 2018 ທົ່ວເມືອງ ພູວົງ ມີແຜນການຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ 2.791 ເຮັກຕາ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 2.639,36 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ 642,7 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ສາມາດເກັບກູ້ຕົວຈິງ 1.996,6 ເຮັກຕາ.

ປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນກໍາລັງຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກູ້ ຊຶ່ງເກັບກ່ຽວໄດ້ແລ້ວ 1.497,45 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ເທົ່າກັບ 75%. ສ່ວນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໄຮ່ໃນເຂດພູດອຍ ເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດຈຳນວນ 29 ເຮັກຕາ ໃນເນື້ອທີ່ໄຮ່ຕົວຈິງ 187 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນເກັບກູ້ໄດ້ແລ້ວ 126,4 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງແຜນການປີ.

ເພື່ອຟື້ນຟູຜົນເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ, ທັງແນໃສ່ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ເມືອງ ພູວົງ ມີແຜນແກ້ໄຂ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ ການຜົນຜະລິດ ລະດູແລ້ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ໃນເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານໂດຍມີແຜນການເຮັດນາຕ່າວ ມີຈຳນວນຢູ່ 80 ເຮັກຕາ, ນາແຊງຢູ່ ບ້ານ ຄຳວົງສາ ໃຊ້ລະບົບພະລັງງານແສງພະອາທິດກ່ຽວກັບການດູດນ້ຳ ແຜນການໃຫ້ໄດ້ 50 ເຮັກຕາ.

ນອກຈາກການປູກເຂົ້າແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີແຜນການປູກພຶດສຳຮອງໃນເຂດຊົນລະປະທານ ເປັນຕົ້ນ ປູກສາລີ, ຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວດິນ ແລະພຶດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ລວມມີ 7,4 ເຮັກຕາ, ສຳລັບເຂດທີ່ມີຜົນກະທົບນ້ຳຖ້ວມ ກໍ່ໄດ້ມີແຜນໃນການປູກພຶດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພຶດຜັກ ເພື່ອເປັນສະບຽງອາຫານແກ້ໄຂຊີວິການເປັນຢູ່ລວມມີ 14,6 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການເບີກຈ່າຍທາງດ້ານແນວພັນຈຳນວນ 1000 ກວ່າປ໋ອງ ໂດຍລົງມອບໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ 5 ກວ່າເຮັກຕາແລ້ວ, ພ້ອມນີ້ທາງເມືອງ ຍັງມີບັນດາໂຄງການຂອງສາກົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ວຍເຫລືອໃນການຟື້ນຟູຫລັງນ້ຳຖ້ວມ ໂດຍສະໜອງນ້ຳໃຊ້ພະລັງງານພະອາທິດໃຫ້ຄົວເຮືອນມີຈຳນວນ 10 ຈຸດຕື່ມອີກ.

InsideLaos #ອິນໄຊລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.