Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເລືອກລະບົບອອນລາຍ ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າ ເຮັດໃຫ້ກິດຈະການດີຂຶ້ນ

ຮ້ານ ລ້ານປັ່ນ ເປັນຮ້ານຂາຍນ້ຳປັ່ນທຸກປະເພດ ທີ່ເລືອກນຳໃຊ້ການຂາຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍເປັນຕົວຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການເປັນປະຈຳ.

ນາງ ນິດຖະພອນ ແຕມວົງສາ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານລ້ານປັ່ນ ກ່າວວ່າ ຮ້ານຂອງເພິ່ນເປີດມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວ ສາເຫດທີ່ຕັ້ງຊື່ຮ້ານຮ້ານປັ່ນ ກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ໄດ້ປັ່ນມື້ລະລ້ານຈອກ ແລະ ອີກຢ່າງກໍເປັນເພາະເຈົ້າຂອງຮ້ານຫົວລ້ານນຳ ອິອິອິ!!!.

ແຕ່ສຳລັບອອນລາຍ ແມ່ນເລີ່ມເຮັດມາໃນຊ່ວງປີ 2019 ໂດຍການສ້າງເພຈ ທີ່ເປັນຂອງຮ້ານເອງ ແລະ ກໍໂພສລົງເຟສບຸກສ່ວນຕົວນຳ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ອີກທັງເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຂາຍນຳ.

ການຂາຍອອນລາຍ ເມື່ອທຽບກັບ ຂາຍໜ້າຮ້ານ ຂ້ອນຂ້າງຈະແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຂາຍສະເພາະແຕ່ໜ້າຮ້ານກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ລູກຄ້າເກົ່າທີ່ເຄີຍມາຊື້, ສ່ວນການຂາຍອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ເປີດກວ້າງຮ້ານເຮົາ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ເປັນລູກຄ້າປະຈຳ ແຕ່ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງພະນັກງານຢູ່ບໍລິສັດຕ່າງໆນຳອີກ.

ການຂາຍອອນລາຍກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບຮ້ານລ້ານປັ່ນແລ້ວ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍຈະເປັນຊ່ວງຂາຍອອນລາຍໃໝ່ໆ ທີ່ເຮົາຍັງໄດ້ເລາະສົ່ງລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງຢູ່, ແຕ່ພໍຂາຍໄປດົນລູກຄ້າເລີ່ມຫຼາຍ ເລີ່ມມີຄົນຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາ ແລະ ສັ່ງຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ ໄຣເດີ ໄປສົ່ງແທນ.

ສ່ວນຂໍ້ສະດວກ ຂອງການຂາຍອອນລາຍ ກໍຄືການທີ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງໄປໂຄສະນາ ຫາລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງແຕ່ເຮົາໂຄສະນາສິນຄ້າທີ່ຮ້ານເຮົາຂາຍ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ລູກຄ້າໃໝ່ຮູ້ຈັກໄດ້ ແລະ ຂໍສະດວກອີກອັນໜຶ່ງ ຂອງການຂາຍອອນລາຍ ກໍເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຢາກກິນນ້ຳປັ່ນຮ້ານເຮົາໂດຍການສັ່ງຜ່ານເພຈຂອງຮ້ານໄດ້ເລີຍ ຈະມີບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເຖິງທີ່.

ຜົນດີຂອງການຂາຍອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ຖານລູກຄ້າໝັ້ນຄົງ, ຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ລູກຄ້າເກົ່າ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບລູກຄ້າໃໝ່ເຂົ້າມາທຸກມື້.

ຮ້ານ ລ້ານປັ່ນ ເປັນຮ້ານຂາຍນ້ຳປັ່ນທຸກປະເພດ ທີ່ເລືອກນຳໃຊ້ການຂາຍຜ່ານລະບົບອອນລາຍເປັນຕົວຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການເປັນປະຈຳ.

ນາງ ນິດຖະພອນ ແຕມວົງສາ, ເຈົ້າຂອງ ຮ້ານລ້ານປັ່ນ ກ່າວວ່າ ຮ້ານຂອງເພິ່ນເປີດມາໄດ້ 5 ປີແລ້ວ ສາເຫດທີ່ຕັ້ງຊື່ຮ້ານຮ້ານປັ່ນ ກໍເພື່ອຢາກໃຫ້ໄດ້ປັ່ນມື້ລະລ້ານຈອກ ແລະ ອີກຢ່າງກໍເປັນເພາະເຈົ້າຂອງຮ້ານຫົວລ້ານນຳ ອິອິອິ!!!.

ແຕ່ສຳລັບອອນລາຍ ແມ່ນເລີ່ມເຮັດມາໃນຊ່ວງປີ 2019 ໂດຍການສ້າງເພຈ ທີ່ເປັນຂອງຮ້ານເອງ ແລະ ກໍໂພສລົງເຟສບຸກສ່ວນຕົວນຳ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ອີກທັງເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຂາຍນຳ.

ການຂາຍອອນລາຍ ເມື່ອທຽບກັບ ຂາຍໜ້າຮ້ານ ຂ້ອນຂ້າງຈະແຕກຕ່າງກັນ ຖ້າຂາຍສະເພາະແຕ່ໜ້າຮ້ານກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີແຕ່ລູກຄ້າເກົ່າທີ່ເຄີຍມາຊື້, ສ່ວນການຂາຍອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ເປີດກວ້າງຮ້ານເຮົາ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ເປັນລູກຄ້າປະຈຳ ແຕ່ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງພະນັກງານຢູ່ບໍລິສັດຕ່າງໆນຳອີກ.

ການຂາຍອອນລາຍກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບຮ້ານລ້ານປັ່ນແລ້ວ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກໍຈະເປັນຊ່ວງຂາຍອອນລາຍໃໝ່ໆ ທີ່ເຮົາຍັງໄດ້ເລາະສົ່ງລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງຢູ່, ແຕ່ພໍຂາຍໄປດົນລູກຄ້າເລີ່ມຫຼາຍ ເລີ່ມມີຄົນຮູ້ຈັກຮ້ານເຮົາ ແລະ ສັ່ງຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ ໄຣເດີ ໄປສົ່ງແທນ.

ສ່ວນຂໍ້ສະດວກ ຂອງການຂາຍອອນລາຍ ກໍຄືການທີ່ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງໄປໂຄສະນາ ຫາລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ພຽງແຕ່ເຮົາໂຄສະນາສິນຄ້າທີ່ຮ້ານເຮົາຂາຍ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ລູກຄ້າໃໝ່ຮູ້ຈັກໄດ້ ແລະ ຂໍສະດວກອີກອັນໜຶ່ງ ຂອງການຂາຍອອນລາຍ ກໍເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຢາກກິນນ້ຳປັ່ນຮ້ານເຮົາໂດຍການສັ່ງຜ່ານເພຈຂອງຮ້ານໄດ້ເລີຍ ຈະມີບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເຖິງທີ່.

ຜົນດີຂອງການຂາຍອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ຖານລູກຄ້າໝັ້ນຄົງ, ຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ລູກຄ້າເກົ່າ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບລູກຄ້າໃໝ່ເຂົ້າມາທຸກມື້.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.